Technické služby města Olomouce a.s. Všude tam, kde nás potřebujete

Dnes je 7. 10. 2022, 40.týden - SUDÝ

Prodej PHM Diesel 27.80 Kč Natural 27.80 Kč

Aktuální informace

Kontejnery na kovový odpad

Jedná se o pilotní projekt svozu kovového odpadu ve městě, který doplňuje současné kontejnery o objemu 2m3 rozmístěné na 85 adresních místech (jejich seznam naleznete na https://olomouctridi.cz/odpad/kov.

Přestože jsou kontejnery označeny nápisem KOVY na přední straně a rozlišeny barvou víka (šedá), je jejich obsah ve velké míře kontaminovaný komunálním odpadem od neukázněných občanů. Z tohoto důvodu musela být třetina kontejnerů svezena jako komunální odpad a nebylo možné jejich obsah recyklovat. Proto apelujeme na občany, aby dodržovali barevné rozlišení kontejnerů a pomohli nám tak v naší snaze o navýšení poměru recyklace.

Děkujeme, tým TSMO.

Uzavření sběrných míst během svátků

Úprava provozní doby sběrného místa Andělská

Uzavírka SBĚROVÉHO DVORA PRO PODNIKATELE

OMEZENÍ PROVOZU SBĚRNÝCH MÍST BĚHEM STÁTNÍCH SVÁTKŮ

Uzavření sběrného dvora pro podnikatele

Uzavření Sběrného dvora pro podnikatele

Den otevřených dveří TSMO – jak to dopadlo?

Novinka, kterou technické služby představily, bylo re-use centrum. Zde lidé přinesli věci, které jim již dosloužily, ale za symbolickou částku si je může odnést někdo, komu ještě poslouží. Celkově občané přinesli věci o celkové hmotnosti cca 200 kg, které mohly skončit na skládce.

„Občané, kteří věci přinesli a naopak odnesli, přispěli částkou 4 500,- Kč na koupi stromků. Myslím si, že všichni můžeme být spokojeni, že dobrá věc se podařila. Myšlenka re-use centra, se zdá být smysluplná, a proto v ní chceme pokračovat. Re-use centrum, zatím v menší podobě, bude pokračovat na sběrovém dvoře na Andělské ulici,“ zdůraznil ředitel Pavel Dostál.

Na závěr své návštěvy si mohli všichni návštěvníci opéct špekáček.

První Den otevřených dveří se podařil. Svědčí o tom i návštěvnost cca 1000 návštěvníků. Samozřejmě vždy je co zlepšovat, a proto neusínáme na vavřínech a připravujeme 2. ročník.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem partnerům akce: Městu Olomouc, Výstavišti Flora Olomouc, a.s., ZOO Olomouc, AQAPARKU Olomouc včetně Bazénu Olomouc, Radiu Haná a společnosti EKOKOM.

Uzavření sběrových dvorů během květnových svátků

Den Země

Takový malý bazárek

Kam s ním?

Pracovníci ručně roztřídili jednotlivé části odpadu na ty skutečně recyklovatelné, využitelné pro průmysl a na ty, ze kterých se bude vyrábět kvalitní palivo pro teplárny. Díky společnosti Kompotech, která zapůjčila třídící buben, nyní víme, jak efektivní bude první stupeň třídění v budoucí technologické lince. Ruční práci pracovníku společnosti GreenSolutions zase v budoucnosti nahradí optické separátory.

Výsledky této zkoušky budou použity pro návrh optimální technologie nové linky pro kvalitní třídění.

  

 

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

Den otevřených dveří TSMO akce pro celou rodinu

Otevíráme nové sběrné místo

Svoz vánočních stromků

Uzavření sběrových dvorů během vánočních svátků.

Otevření sběrových dvorů

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ VEŘEJNOSTI

Uzavření sběrových dvorů 17.11.

Památka zesnulých - omezení pracovní doby

Omezení provozu parkoviště 20.10.2021

Ekojarmark

Naše společnost byla opět u toho. U našeho prezentačního stánku se děti formou různých soutěží učily třídit odpad a dozvěděly se mnoho zajímavého o likvidaci a třídění odpadů. Nejmenší děti zaujaly naše malé třídící garáže, kam mohly, dle příslušných barev tříděných komodit, parkovat svozová vozidla. Prostě garáže se staly opět hitem.

K dispozici byly i propagační materiály společnosti. Počasí sice letošnímu Ekojarmarku moc nepřálo, ale i tak můžeme konstatovat, že se tato akce vydařila.

Uzavření sběrových dvorů během svátků

Blokové čištění od 7 h

OMEZENÍ PROVOZU SBĚROVÝCH DVORŮ

Sečení

Zaměstnanci naší společnosti odvádějí kvalitní práci a o to více nás mrzí nastalá situace. Chceme ujistit občany, že TSMO dělají vše proto, aby se tato situace již neopakovala.

V sobotu se o kvalitě naší práce můžete přesvědčit na další mimořádné sobotní směně konkrétně na díle 39 - Přerovská  a díle 40 – křižovatka ČSAD. Do této směny se zapojí i naši technici (vedoucí provozoven, mistři) v čele s panem ředitelem Ing. Pavlem Dostálem.

Našim cílem je, aby do 12.07.2021 byla provedena kompletně 2. seč.

Zrušení pracoviště v Křivé ulici

Krásný dárek pro TSMO,a.s.

Každý vyřčený návrh byl sice dobrý, ale nebylo to ono. Až pan ředitel In. Pavel Dostál přišel s nápadem, který se všem zamlouval nejvíce. Jak jinak bychom mohli malé malíře více potěšit, než když jim přijedou poděkovat samotní popeláři.

A tak se jednoho krásného dne objevilo před mateřskou školkou velké popelářské auto, které si děti mohly prohlídnout zblízka. Však kdo by si nechtěl stoupnout na stupačku, podívat se do kabiny auta…

Výskot děti za plotem školky, když popelářské auto ke školce přijíždělo, nám bylo dostatečným důkazem, že forma poděkování byla ta správná.

Ještě jednou chceme touto cestou dětem a paním učitelkám MŠ Radova poděkovat.

Co je třídění

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…). Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

 1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
 2. Třídění, recyklace, energetické využívání odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech. Z odpadů lze získat i teplo a el. energii v moderních zařízeních na energetické využívání odpadů.
 3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)

Kolik produkujeme odpadů?

Průměrná skladba domovního odpadu v ČR (% hmotnosti)

 •          22 % papír
 •          13 % plasty
 •          9 % sklo
 •          3 % nebezpečný odpad
 •          18 % bioodpad
 •          35 % zbytek

Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

Jaké odpady vznikají v domácnostech?

Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:

 • Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Pokud se tyto druhy odpadu třídí ve vaší obci/městě, ukládejte je do barevných nádob.
 • Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr. V některých obcích bývají přistavovány velké kontejnery, nebo zajíždí speciální sběrna.
 • Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny, nebo na sběrný dvůr! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.
 • Ostatní - odpady, které vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem.

 

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory uložit bezplatně kusový domovní odpad včetně domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. Provozní doba sběrových dvorů v Neředíně (za krematoriem) a v Hodolanech na ul. Chelčického je pondělí až sobota od 9:00 do 17:00 (polední přestávka 13:00 - 13:30), v neděli od 9:00 do 13:00. Na těchto sběrových dvorech není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele, který se nachází v ulici U Panelárny a je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 13:00. Během státních svátků bývají sběrové dvory uzavřeny, tato informace je vždy s předstihem uveřejněna.

Na sběrovém dvoře pro podnikatele nově platba kartou

Napuštění Arionovy kašny

Arionova kašna na Horním náměstí byla dnes opět slavnostně zprovozněna na další sezónu. Zprovoznění předchází vyčištění celé kašny, kontrola a prověření celé technologie, technologické zařízení je skryto pod povrchem Horního náměstí v technologické jímce. Kašna byla naplněna pomocí kropících vozů technických služeb. Dávkují se do ní chemikálie, které mají zajistit průzračnost vody a zabránit tvorbě řas.

Uzavření sběrových dvorů během květnových svátků

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

UPOZORNĚNÍ VEŘEJNOSTI

Prevence proti potkanům

Prevence se v případě hlodavců, jako jsou myši, krysy a potkani, rozhodně vyplatí. Bojuje s nimi v podstatě každé větší město a odborníci říkají, že na každého obyvatele města připadá jeden potkan. Což může být dost děsivé. Často si ale za podobnou situaci můžeme sami, protože se kolem popelnic válejí odpadky, které potkany přirozeně lákají a jsou jim snadným zdrojem obživy.

Především na sídlišti nebo v okrajových částech města, kde žijí nepřizpůsobiví lidé, se často  kolem popelnic mohou válet doslova tuny odpadků, které potkany přitahují. Hlodavci se mohou snadno rozmnožit a pobíhat na ulici i za dne. Bohužel takovou situaci nemůžeme my sami nijak ovlivnit. Ale abychom vše nesváděli jen na nepřizpůsobivé občany, i mezi námi žijí tací, kteří, ne vždy, odkládají odpad tak, jak by se správně mělo.

A jak tedy na to?

 • Začněte tím, že budete odpadky ukládat pouze do uzavíratelných nádob (popelnic,   kontejnerů). Bohužel především na sídlištích jsou často vidět otevřené kontejnery, z nichž čouhají odpadky. Nebo se vyhozené pytle už do přeplněného kontejneru nevejdou, proto je lidé odkládají vedle popelnic. To vše pochopitelně potkany láká.
 • Nenechávejte zbytky jídla vedle odpadových nádob. I to je pozvánkou pro potkany.
 • Důležité je i zavírání odpadových nádob – nezabrání se tím zcela proniknutí hlodavce do nádoby, ale riziko se tím podstatně sníží.
 • Další věc, kterou můžeme ovlivnit je správné ukládání bioodpadu do nádob k tomu určených.

Co patří do nádob na bioodpad

Z domácnosti:

 • zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu
 • pytlíky od čaje, kávová sedlina, skořápky z vajec
 • jen omezeně zbytky jídel rostlinného původu (nikdy tekuté)
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • zbytky pečiva a obilnin
 • květiny

Ze zahrady:

 •  tráva, drny, listí, piliny
 • zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny
 • shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče
 • odpad z řezu keřů i stromů (nastříhané či štěpkované)
 • spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů)

Do nádob nepatří

 • tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu
 • maso, kosti, uhynulá zvířata
 • zemina
 • stavební odpad
 • cigarety
 • popel a uhlí
 • jednorázové pleny
 • biologicky nerozložitelné a jiné odpady tříděných komodit

Naše společnost mapovala, v minulých dnech, trh s odpadovými nádobami a nalezla kontejnery s nášlapem. Tyto nádoby mají v čelní straně umístěn nášlapný systém tak, jako je to u odpadkových košů, které známe z domácností. Dojde tak k lepšímu zavírání odpadových nádob, které nebude závislé na zavírání občanem.

První kontejnery byly již rozmístěny na ulici Voskovcova a Jánského. Další, v současnosti z 30 ks zkušebně objednaných kontejnerů, budou umístěny v lokalitách, které nejvíce výskyt potkanů trápí což je např. ul.Lazecká, Kmochova apod. Pokud se tyto nádoby s nášlapem osvědčí, budou postupně obměněna další stanoviště odpadu.

 

Proč třídit odpady?

Přemýšlejte, kam vhodíte kelímek od jogurtu, reklamní letáky, obal od mléka nebo sklenici od dobrého vína. Když to všechno vyhodíte do směsného odpadu, obec za to zaplatí. Pokud ovšem max. vytřídíte, obec naopak dostane zaplaceno a nebudou se jí zvedat náklady na systém odpadového hospodářství, což má dopad na výši poplatku pro občany. A to už stojí za tu práci vytřídit odpad již doma a zanést jej k barevným kontejnerům.

Nyní každý z vás vyprodukuje průměrně 250 kg nevytříděných odpadů za rok (asi 5 kg/týdně!). K tomu vytřídí 35 až 50 kg plastů, papíru, nápojových kartonů a skla. Největší podíl hmotnosti totiž tvoří bioodpad a voda v něm obsažená.

Nejvhodnější je odděleně shromažďovat plasty, papír, sklo, nápojový karton a bioodpad přímo v místě vzniku, tedy v domácnosti. Dnes se již netřídí pouze tyto komodity, ale také textil, elektrozařízení-elektroodpad (baterie, kalkulačky, malá rádia, telefony, holicí strojky, fény, holicí strojky apod.), olej, kovové obaly ( plechovky – ne od barev a jiných nebezpečných látek ,drobnější kovový odpad atd.). Zde mluvíme samozřejmě o drobnějším odpadu, který se vměstná do odpadových nádob. Vaše dlouhodobé a kvalitní třídění se pak může v konečném důsledku pozitivně odrazit ve výši místního poplatku za odpady. Pokud byste netřídili vůbec, byl by poplatek až o 50 procent vyšší než nyní.

Aktuálním tématem dnešní doby je nevhodná manipulace s obalovým materiálem, zejména pak s kartonovými krabicemi, které jsou odkládané do kontejnerů vcelku a zabírají tak velké prostorové místo. Sešlapané, rozřezané nebo roztrhané kartonové krabice na velikost nákupní tašky, zajistí plnou zaplněnost a využití celého vnitřního prostoru odpadové nádoby. Každé stanoviště, které je zapotřebí uklízet od uloženého odpadu mimo nádoby prodlužuje a prodražuje tak celý svoz. Správné uložení odpadu do kontejneru se netýká jen kartonu. PET lahve a další duté plasty je nutné sešlápnout, nápojové plechovky a plechovky od konzerv je též vhodné zmáčknout nebo sešlápnout, polystyrenové desky, proklady doporučujeme rozlomit na několik menších kusů apod.  

Využívání sběrových dvorů pro občany

Přes veškerou osvětu v třídění odpadů se stále vyskytují na shromaždištích odpadu tzv. černé skládky. Nejčastěji je „černá skládka“ zakládána spoluobčany, kteří ignorují pravidla pro odkládání odpadů ve městech a obcích a zbavují se „jednoduše“ např. starého nábytku, koberců nebo sanitární techniky většinou přímo u popelnic a kontejnerových stání. Pro nahlášení občana odkládajícího velkoobjemový odpad lze využít městskou policii. Na černou skládku lze upozornit pracovníky oddělení odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce. V případě dopadení hrozí „zakladateli černé skládky“ za vyhození odpadu v místech, kam nepatří, podle přestupkového zákona pokuta ve správním řízení až do výše 50 tisíc korun. 

 

V dnešní době, kdy má každé město a obec vypracovaný systém nakládání s odpady, je snadné odpad vytřídit, a to, co již vytřídit nelze, vyhodit do kontejneru na směsný odpad, nebo odvézt do sběrného dvora.

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory uložit bezplatně kusový domovní odpad včetně domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady. Provozní doba sběrových dvorů v Neředíně (za krematoriem) a v Hodolanech na ul. Chelčického je pondělí až sobota od 9:00 do 17:00 (polední přestávka 13:00 - 13:30), v neděli od 9:00 do 13:00.

Kromě objemného odpadu, kterým je nábytek, podlahové krytiny, hračky a matrace se zde sbírají nebezpečné odpady, jako jsou zbytky starých barev, léky, postřiky na rostliny apod. Sběrné dvory slouží také k odložení vysloužilých elektrospotřebičů tzv. EEZ (elektrická a elektronická zařízení). Ledničky, pračky, bojlery, sporáky, varné desky, myčky, mikrovlnné trouby, TV, monitory, počítače, elektr. nářadí, atd.

Na těchto sběrových dvorech není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele, který se nachází v ulici U Panelárny a je v provozu v pracovní dny od 7:00 do 13:00. Během státních svátků bývají sběrové dvory uzavřeny, tato informace je vždy s předstihem uveřejněna.

Spolehlivé služby a moderní nakládání s odpady jsou cíle nového předsedy představenstva Technických služeb

Výběrové řízení na pozici předsedy představenstva město jako stoprocentní vlastník společnosti vyhlásilo loni v září. „Celý proces výběru nového šéfa technických služeb jsme organizovali společně s externí personální agenturou. Podařilo se nám jej udělat opravdu profesionálně a transparentně, zastoupení ve výběrové komisi měla také opozice. Absolvovali jsme mnoho jednání a pohovorů, pročetli spoustu koncepcí a personálních dokumentů uchazečů, a i když ve finálním výběru bylo mnoho kvalitních kandidátů, věřím, že jsme vybrali toho nejlepšího,“ objasňuje předseda dozorčí rady TSMO, a.s Miloš Tichý.

Pavel Dostál má zkušenosti s řízením velké společnosti, projektových týmů i vedením lidí. Veřejnosti byl znám například jako ředitel akciové společnosti OLTERM & TD Olomouc. „Výzva řídit olomoucké technické služby přišla po mém ukončení spolupráce s velkou teplárenskou skupinou. Hledal jsem příležitost, jak zúročit své předchozí zkušenosti. Technické služby jsem vždy vnímal jako stabilního partnera pro poskytování služeb a činností, na kterých závisí každodenní život moderního města,“ uvádí Pavel Dostál.

V pozici předsedy představenstva chce pokračovat ve všech aktivitách společnosti směřujících k modernímu nakládání s odpady. „Máme na to, být v tomto směru vzorem. Společně s městem máme připraven projekt nového odpadového centra s třídící linkou, Re-Use centrem a nový sběrový dvůr. Budu jednoznačně podporovat vše, co bude mít pozitivní vliv na životní prostředí,“ vysvětluje Pavel Dostál. Jeho hlavními úkoly pro následující období bude zvyšování kvality poskytovaných služeb a nastavení vyrovnaného hospodaření společnosti. „Chceme, aby perfektně fungoval svoz odpadu, úklid a čištění, údržba místních komunikací, péče o městskou zeleň, v tomto období také zimní údržba a další služby, které má společnost občanům zajišťovat. Stejně tak musíme udržet stabilní hospodaření společnosti i v této nelehké koronavirové době,“ podotýká k práci nového šéfa předseda dozorčí rady TSMO Miloš Tichý.

Technické služby města Olomouce zabezpečují svoz a likvidaci komunálního odpadu, opravy a údržbu komunikací, čistění města, provoz a údržbu veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení i údržbu veřejné zeleně. Stejně jako ostatní městské akciové společnosti jsou od roku 2019 spravovány podle tzv. německého modelu řízení. Vedení akciové společnosti tvoří tříčlenné představenstvo.

zdroj: www.olomouc.eu

Jmenování předsedy představenstva TSMO, a.s.

Nové sazby parkovného v podzemním parkovišti v přednádražním prostoru

Svoz vánočních stromků

Proběhla rekonstrukce stanovišť na Nových Sadech

Oznámení pro zákazníky čerpací stanice

Svoz odpadů a provoz sběrových dvorů v období vánočních a novoročních svátků

Změny svozových dnů odpadu od ledna 2021

Příklady:

Občan bydlící v ulici Hanušova na Lazcích je zvyklý připravovat popelnici na komunální odpad na svoz v sudý čtvrtek. Poslední sudý čtvrtek v roce 2020 je 24.12.2020. Občan připraví nádobu na svoz po dvou týdnech, tedy 7.1.2021 i přesto, že se jedná o 1., tedy lichý, týden. Od tohoto svozu je jeho svozovým dnem lichý čtvrtek.

Občan bydlící v ulici Nedbalova v Topolanech je zvyklý připravovat popelnici na komunální odpad na svoz v liché úterý. Poslední liché úterý v roce 2020 je 29.12.2020. Občan připraví nádobu na svoz po dvou týdnech, tedy 12.1.2021 i přesto, že se jedná o 2., tedy sudý, týden. Od tohoto svozu je jeho svozovým dnem sudé úterý.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude rovněž upraven tak, aby se nadále střídal se svozem odpadu komunálního.

Individuální svozy papíru a plastů prováděné ve čtyřtýdenní frekvenci budou rovněž upraveny do sudých týdnů.

V případě dotazů ke svozovým dnům na konkrétních adresách se občané i firmy mohou obracet na dispečink svozu odpadu TSMO – 585 700 035, nebo na email odpady@tsmo.cz

Harmonogramy svozů bioodpadu, papíru a plastů z 240 litrových nádob v rodinné zástavbě jsou uvedeny v samostatných tabulkách a zveřejněny na webových stránkách města a TSMO.

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

Svozy v lednu jsou pro jednotlivé lokality ve městě stanoveny takto:

Lokality

Poslední svoz ve 14-denním intervalu

Leden

První svoz ve 14-denním intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín

(sudé úterý 2020 / liché úterý 2021)

8.12.2020

19.1.2021

2.3.2021

Nové Sady, Povel, Olomouc-město

(sudá středa 2020 / lichá středa 2021)

9.12.2020

20.1.2021

3.3.2021

Neředín, Topolany

(sudý čtvrtek 2020 / lichý čtvrtek 2021)

10.12.2020

21.1.2021

4.3.2021

Bělidla, Chválkovice, Týneček

(sudý pátek 2020 / lichý pátek 2021)

11.12.2020

22.1.2021

5.3.2021

Nemilany, Slavonín

(liché pondělí 2020 / sudé pondělí 2021)

14.12.2020

25.1.2021

8.3.2021

Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí

(liché úterý 2020 / sudé úterý 2021)

15.12.2020

26.1.2021

9.3.2021

Chomoutov, Lazce, Nová Ulice

(lichá středa 2020 / sudá středa 2021)

16.12.2020

27.1.2021

10.3.2021

Holice, Nový Svět

(lichý čtvrtek 2020 / sudý čtvrtek 2021)

17.12.2020

28.1.2021

11.3.2021

Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček

(lichý pátek 2020 / sudý pátek 2021)

18.12.2020

29.1.2021

12.3.2021

 

„Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen. Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů,“ upozorňuje Petr Swaczyna z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu.

Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu začne znovu v průběhu března 2021 (lichý - 9. týden – od 2.3.2021, sudý - 10. týden – od 8.3.2021). Svoz směsného komunálního odpadu z klasických popelnic se v zimě nijak nemění. Interval svozu 1 x 14 dní, který se týká lokalit s rodinnou zástavbou, platí celoročně.

Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo na Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství města – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu

Omezení provozu sběrových dvorů

Omezení provozu sběrových dvorů

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Omezení provozu sběrových dvorů

Podzimní sběrové soboty

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Výběrové řízení na pozici PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA (dříve „ŘEDITEL SPOLEČNOSTI“)

 

 •          Služební automobil
 •          Mobilní telefon, notebook
 •          Stravenky v hodnotě 120,- Kč
 •          Předpokládaný nástup od 1. 1. 2021

Požadované vzdělání a praxe:

 •          Ukončené VŠ vzdělání ekonomického, právního, ekologického nebo technického směru
 •          Praxe na manažerské pozici minimálně 5 let  

 Další požadované předpoklady:

 •          Manažerské dovednosti na vysoké úrovni
 •          Znalost fungování a financování akciové společnosti
 •          Orientace v oboru
 •          Občanská a morální bezúhonnost,
 •          Znalost práce na PC, ŘO sk. B

Přihlášky posílejte poštou nejpozději do 19. 10. 2020 na adresu Kariérový a personální servis s.r.o., Kavaleristů 10, Olomouc, 779 00

Přihláška označená "Výběrové řízení pro TSMO a.s." musí obsahovat:

 •          Strukturovaný profesní životopis s přehledem praxe, fotografií, včetně osobních 
           a kontaktních údajů
 •          Motivační dopis
 •          Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 •          Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení udělený společnosti       
           Kariérový a personální servis s.r.o a společnosti Technické služby města Olomouce, a. s.

Kontaktní osoba: edita.bosakova@kaps-kaps.cz, tel: 603 560 776

 

Sdělení

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Zpřístupnění dětských hřišť, pískovišť a sportovišť

Výdej odpadových nádob

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Žádáme občany a zákazníky, aby veškerá podání činili prostřednictvím pošty, datové schránky, elektronicky či telefonicky. Veškeré kontakty jsou na webové stránce společnosti www.tsmo.cz.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Napuštění Arionovy kašny

Sběrové dvory pro občany mimořádně otevřeny i ve státní svátky 01. a 08.05.2020

Sběrové dvory pro občany otevřou od 25. 4. 2020 provoz v celém týdnu

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Sběrové dvory otevřou od 6. 4. 2020 – provoz v pracovní dny

Do sběrového dvora může najet pouze jeden zákazník, který musí být vybaven ochrannou rouškou. Po vjezdu do dvora odloží dovezený odpad podle pokynů obsluhy. Teprve až tento zákazník opustí sběrový dvůr, může najet do dvora další. Ve dvoře se vždy může nacházet vždy jen jeden zákazník, který musí mít bydliště v Olomouci.

Děkujeme za respektování těchto bezpečnostních opatření.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM a ZÁKAZNÍKŮM

Zrušení jarní etapy akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Nemilanští sokolové věnovali roušky popelářům

Uzavření dětských hřišť, sportovišť a pískovišť

Uzavření sběrových dvorů

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM a ZÁKAZNÍKŮM

Preventivní opatření k epidemii koronaviru

Nové platební terminály na podzemním parkovišti v přednádražním prostoru

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

POZVÁNKA NA PLES MEZI KVĚTY 8.2.2020 – ITALSKÁ RIVIÉRA

Vstupenky jsou v prodeji na Informačním středisku v podloubí radnice, vstupné 490 Kč.

Informace k mobilnímu svozu odpadů

 1.        Zakázku je nutno předem řádně objednat. Realizaci zakázky musí předcházet potvrzení písemné objednávky, ve které bude uveden přesný rozsah zakázky, tzn. rozměry a přibližná váha velkoobjemového kusového odpadu (jedná se především o starý nábytek). Je potřeba dohodnout den a hodinu odvozu s dispečerem odpadového hospodářství, tel.: 585 700 035. Služba je poskytována pouze od pondělí do pátku.
 1.        Součástí zakázky není nakládka (vynášení z bytu a ukládání do přistaveného vozidla či kontejneru).
 2.        Cena zakázky je:

a) doprava za ujetý 1 km při realizaci zakázky dle aktuálního ceníku 34 Kč/km,

b) paušální poplatek za převoz po městě Olomouci 700 Kč za svoz (kalkulováno s nájezdem do          20ti km).

Pozn.: Služba se týká pouze jednotlivého kusového odpadu. V případě většího množství odpadu by se řešil svoz včetně likvidace na skládce. Cena takové zakázky se pohybuje kolem 3 900 Kč.

Jedná se o zkušební provoz této nové služby, jejíž účinnost bude pravidelně měsíčně vyhodnocována a příp. se následně budou upravovat parametry služby.

Svoz vánočních stromků

Svoz odpadů, provoz sběrových dvorů, čerpací stanice a pokladny během vánočních a novoročních svátků (23. 12. 2019 – 4. 1. 2020)

Změna tel. čísel na obchodním oddělení a SD pro podnikatele od 01.12.2019

Omezení svozu bioodpadu v zimním období 2019-2020

Svozy v lednu a únoru jsou pro jednotlivé lokality ve městě stanoveny takto:

LOKALITYPOSLEDNÍ SVOZ VE 14-DENNÍM INTERVALULEDEN, ÚNORPRVNÍ SVOZ VE 14-DENNÍM INTERVALU
Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) 10.12.2019 21.1.2020 3.3.2020
Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa) 11.12.2019 22.1.2020 4.3.2020
Neředín, Topolany (sudý čtvrtek) 12.12.2019 23.1.2020 5.3.2020
Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek) 13.12.2019 24.1.2020 6.3.2020
Nemilany, Slavonín (liché pondělí) 16.12.2019 27.1.2020 9.3.2020
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý) 17.12.2019 28.1.2020 10.3.2020
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa) 18.12.2019 29.1.2020 11.3.2020
Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek) 19.12.2019 30.1.2020 12.3.2020
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek) 20.12.2019 31.1.2020 13.3.2020

 

„Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen. Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů,“ upozorňuje Petr Swaczyna z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství magistrátu.

Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu začne znovu v průběhu března 2020 (sudý - 10. týden – od 3.3.2020, lichý - 11. týden – od 9.3.2020). Svoz směsného komunálního odpadu z klasických popelnic se v zimě nijak nemění. Interval svozu 1 x 14 dní, který se týká se lokalit s rodinnou zástavbou, platí celoročně.

Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo na Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství města – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu

zdroj:www.mmol.cz

Uzavření sběrových dvorů pro občany ve státní svátek 17.11.2019

Zajištění zimní údržby 2019/2020

Vozovky jsou z hlediska dopravní důležitosti rozděleny do tří stupňů důležitosti a s tím, že:  

1. stupeň důležitosti zahrnuje veškeré linky MHD (do 4 hodin);
2. stupeň důležitosti společensky a dopravně důležité komunikace (do 12 hodin);
3. stupeň ostatní vozovky (do 48 hodin);

po ukončení spadu sněhu nebo mrznoucího deště.

Základní informace týkající se zimní údržby místních komunikací včetně mapových příloh budou opět k dispozici na webových stránkách Technických služeb města Olomouce, a.s. www.tsmo.cz.

Omezení provozu sběrových dvorů

Dřevorubecké závody 14.9.2019

Hlášení závad na území města Olomouce

Po nahlášení závady se tato automaticky objeví v aplikaci Hlášení závad a je dále zpracovávána.

Jakým způsobem se pracuje, s nahlášenými závadami, podrobně informuje vnitřní směrnice společnosti.

Každá provozovna společnosti resp. její pověřený zaměstnanec má povinnost denně sledovat aplikaci Hlášení závad a v co možná nejkratší době, max.15dní, závadu vyřešit. Pokud tomu tak není, jedná se o složitější problém, ke kterému je nutná konzultace s MMOl nebo vyžaduje delší čas, je povinností oznámit tuto skutečnost oznamovateli závady písemně nebo telefonicky. Toto je zaznamenáno též v aplikaci Hlášení závad.

Technické služby města Olomouce, a.s. mohou díky této aplikaci a všímavým občanům včas a rychle reagovat na krizové situace a celkové dění ve městě Olomouci.

Předlažba chodníku na ulici Politických vězňů

Po zhutnění podkladu byly osazeny nové betonové obrubníky, navezena podkladní vrstva (štěrkopísek a štěrkodrť) a položena zámková betonová dlažba 40x40.

V rámci opravy byly provedeny i terénní úpravy přilehlých travnatých ploch, lokální oprava živičného povrchu vozovky a přilehlé cyklostezky.

Tato akce byla provedena výhradně zaměstnanci Technických služeb města Olomouce, a.s.. S ohledem na skutečnost, že se jedná o mimořádně frekventovanou komunikaci, byla oprava provedena v co nejkratším možném termínu.

 

Omezení provozu sběrových dvorů 28.09.2019

Odklizení následků bouře 1.7.2019

Provozovna veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení:

Na základě včerejších povětrnostních vlivů byly zjištěny na veřejném osvětlení následující závady:

Ul. Norská – poškozena dvě svítidla, U Hradiska – poškozené svítidlo. Svítidla budou dnes vyměněna za nová.

Celkový výpadek na ul.  Štěpánovská – Chomoutov. Jedná se o venkovní vedení, které vlivem větru způsobilo výpadek v hlavním rozvaděči. Závada je odstraněna.

Během dne proběhne kontrola všech RVO napojených na venkovní vedení.

Na SSZ došlo k výpadku křižovatek Přerovská, nám. Nár. hrdinů, Lipenská, tř. Svobody – Drápal. Jednalo se o poruchy na zdroji v návěstidle. Závady byly odstraněny. Zároveň proběhla kontrola vychýlených výložníků na SSZ – závady odstraněny.

Provozovna veřejné zeleně:

Provozovna veřejné zeleně zaznamenávala již od ranních hodin hlášení ohledně spadlých větví. Pracovníci pověření odklízením větví a dalších následků včerejší bouře, obdrželi soupis lokalit, kde je potřeba provést úklid. V průběhu celého dne dostáváme další hlášení, na která operativně reagujeme.

Provozovna místních komunikací a čištění:

Provozovna místních komunikací reagovala již 1.7. v odpoledních hodinách, na základě hlášení občanů byly ručně čištěny dvě vpusti na ulici Dobrovského. Dnešního dne tam bylo objednáno i tlakové pročištění. Dnešního dne byly čištěny další vpusti a to ul. Černá cesta 2b a u BUS zastávky na ulici Průmyslové. Probíhají opravy svislého dopravního značení poškozeného větrem dle obdržených hlášení.

Při organizaci čištění byla dnešního dne odvolána plánovaná bloková čištění a pracovníci provozovny na úseku strojního i ručního čištění se věnují úklidu cest a chodníků v naší správě. Kropící vozy splachují nečistoty z vozovek.

Čtyři malé zametací vozy se věnují úklidu chodníků a cyklostezek, tři zametací vozy provádějí čištění vozovek.

Skupiny pro ruční úklid provádějí úklid v přednádraží, Droždíně, Neředíně, ulicích Pasteurové, Havlíčkové, Krapkové, Tř. Spojenců, Vídeňské, Tř. Svobody, Polské a Palackého aj. Likvidaci následků včerejší bouře také provádějí všichni ruční počišťovači na svých rajonech.

Chytré koše na odpad

Technické služby města Olomouce si tři nádoby na dobu cca šesti měsíců zapůjčily od specializované firmy. Přes webové rozhraní budou on-line sledovat kapacitu naplnění, stav baterie a také poruchová hlášení. Během testování se bude monitorovat ekonomika a celková návratnost investice. Trvalý provoz chytrých košů ve městě by byl zvažován v případě, že by se podařilo ušetřit náklady na svoz odpadu. 

 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 15.06.2019

Účast na Veletrhu vědy a výzkumu pro děti

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Olomoucký drak 25.05.2019

Předlažba chodníku na ulici Havlíčková

Následně poté budou položeny podkladní vrstvy ze štěrkopísku a štěrku, položeno 135m betonových obrubníků, 135m řádků z kostek do betonu, položeno 330m2 betonové dlažby 40x40. Bude nově zřízen bezbariérový přechod ze zámkové dlažby do ulice Krapkové, výškově upraven živičný povrch vozovky tak, aby bylo zajištěno odtékání povrchových vod.

Vše je prováděno výhradně zaměstnanci TSMO. S ohledem na skutečnost, že se jedná o mimořádně frekventovanou komunikaci, učiníme vše pro dokončení opravy ve zkráceném termínu minimálně o jeden týden.

Prezentace společnosti na Ekologických dnech

Upozornění k výpadku mobilních čísel 30.04.2019 v nočních hodinách

Do práce na kole (Podpora cyklodopravy)

Ekologické dny Olomouc 2019 vyvrcholí 1. května tradičním Ekojarmarkem

Podílíme se nejen na přípravách a celkovém úklidu po této hojně navštěvované akci. Jako jeden z významných partnerů bude mít naše společnost prezentační stánek přímo na náměstí naproti radnice. Zde si děti mohou zábavnou formou vyzkoušet třídění odpadu nebo si prohlédnout a zkusit „řídit“ svozové vozidlo, prozkoumat vytříděný odpad a dozvědět se mnoho zajímavého o likvidaci a třídění odpadů. Program ekologických dnů 

TSMO, a.s. se také podílí na přípravách a zajištění úklidu ke květnovým akcím: Pálení čarodejnic a Májová slavnost na Korunní pevnůstce, Majáles, Barvám neutečeš.

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

Olomoucké kašny

Arionova kašna na Horním náměstí bude slavnostně zprovozněna ve čtvrtek 18.4.2019 v 9,00 hodin. Naplněna bude pomocí kropicích vozů, vodní objem kašny činí  24 m3. Do této kašny se nepřetržitě dávkují chemikálie, které mají zajistit průzračnost vody a zabránit tvorbě řas. Celé technologické zařízení je skryto pod povrchem Horního náměstí v technologické jímce.

Konference Odpady 21 ve dnech 17. – 18. 4. 2019 v Olomouci

Pracovníci olomouckých technických služeb a magistrátu se zapojili do akce Ukliďme Česko

 

 

„Bylo nasbíráno téměř 7 tun odpadu“ sdělil po ukončení akce ředitel olomouckých technických služeb Ing. Jiří Fryc. Nalezený infekční materiál (injekční stříkačky a jehly) byl zlikvidován za asistence Městské policie Olomouc.

Další úklidové akce se zapojením dobrovolníků z řad veřejnosti probíhaly v sobotu 6. dubna. Technické služby města Olomouce opět zajistili technickou podporu plánovaných dobrovolnických akcí studentů, skautů a dalších konaných v rámci této kampaně. Jak informuje průběžně aktualizovaná mapa úklidů na www.uklidmecesko.cz,  proběhly na území města více jak 3 desítky dobrovolných akcí.

„Uklízíme Olomouc“ s účastí a podporou technických služeb

V rámci celostátní kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019“, která je vyhlášena ve dnech 5. 4. 2019 (organizace, firmy) a 6. 4. 2019 (veřejnost) se mohou dobrovolníci opět zapojit do úklidu, který se primárně zaměřuje na úklid černých skládek. Technické služby města Olomouce hladkému průběhu akcí pomáhají zajištěním odvozu nasbíraného odpadu, poskytnutím odpadových pytlů nebo rukavic. Podrobnější informace o kampani najdete na http://www.uklidmecesko.cz/map/.

Statutární město Olomouc a městská akciová společnost TSMO mají pravidelně úspěšné výsledky v oblasti nakládání s odpady a zejména jeho třídění, a tak již tradičně vyrazí společně do terénu právě pracovníci TSMO  a odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce.

Expozice “Hry se mění v budoucí povolání”

TSMO, a.s. mají společnou expozici se Střední průmysl. školou a učilištěm Uničov pod názvem "Technické služby, odpadové hospodářství, ekologie", kde je mj. ukázka sekačky Etesia, odpadové nádoby všech tříděných komodit spolu s maketami svozových vozidel.

Naše společnost tak opět navazuje na trend prezentace ekologické výchovy dětí a mládeže.

Pozvánka na zahájení výstavy

Úklid sněhu ve městě Olomouci (na chodnících i silničních komunikacích)

Komunikace - vozovky jsou ošetřeny všechny, pokračuje se v úklidu chodníků o celkovém rozsahu 324 km, který byl zahájen okamžitě a to nejprve zametáním,  následně  plužením a drcením. V místech, kde došlo během spadu nebo po spadu k zašlapání drti nebo se vlivem tání drť propadla, se zásahy opakují. V současné době jsou nasazeny na ošetření chodníků všechny určené mechanismy, to je 7 malých sypačů.
Bylo ošetřeno a to opakovaně 268 zastávek MHD, 52 mostů a lávek. Zásah bude nadále pokračovat v plně obsazených 12-ti hodinových směnách. Takže z našeho  pohledu se jedná o standartní situaci, odpovídající zimním klimatickým podmínkám. Rozsah veškerých opatření je v souladu s operačním plánem zimní údržby, kdy se nejedná o kalamitní stav. 

vyjádření ze dne 31.1.2019  

Ing.Jiří Fryc,
provozní náměstek pověřený řízením společnosti.

Svoz vánočních stromků

Svoz odpadů, provoz sběrových dvorů, čerpací stanice, pokladny a podatelny během vánočních a novoročních svátků (24. 12. 2018 – 5. 1. 2019)

Ve svátcích 24., 25. a 26. 12. 2018, i v dalších dnech do konce roku, bude svoz odpadů probíhat beze změn v řádném termínu – tedy ve stanovených svozových dnech.

Na Nový rok v úterý 1. 1. 2019 svoz odpadu probíhat nebude, a posouvá se tak celý harmonogram svozu o jeden den od středy 2.1. do soboty 5. 1. 2019 (tzn. úterní svoz bude ve středu, středeční ve čtvrtek atd.).

Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech budou ve svátky 24. - 26. 12. 2018 a 01. 01. 2019 uzavřeny.

V ostatní dny (pondělí – sobota) budou mít běžnou provozní dobu 9 – 13 a 13.30 – 17 hod., v neděli 31.12.2018 budou mít otevřeno od 9 do 13 hod také beze změn. Od 2. 1. 2019 již bude provoz sběrových dvorů opět ve standardním režimu. 

Čerpací stanice a mycí linka na ul. Libušina bude pro veřejnost uzavřena od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019 včetně. Jen smluvní tankování s přidělenými čipy bude fungovat beze změn.

Pokladna bude uzavřena 27. - 28.12.2018. Dne 31.12.2018 bude pokladna otevřena a dále pak od 02.01.2019 ve standardním režimu.

Podatelna bude uzavřena 31.12.2018. Podatelna bude v provozu od 02.01.2019 ve standardním režimu.

Omezení svozu bioodpadu v zimním období 2018-2019

Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic! Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen!!! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.

Dále upozorňujeme, že svoz směsného komunálního odpadu (klasických popelnic) se v tomto období nemění – celoročně zůstává zachován interval svozu 1 x 14 dní !!! (Týká se lokalit s rodinnou zástavbou a stávajícím 14-denním svozem.)

Lokality Poslední svoz ve 14-denním intervalu Leden 
Únor
První svoz ve 14-denním intervalu
Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) 11.12.2018 22.1.2019 5.3.2019
Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa) 12.12.2018 23.1.2019 6.3.2019
Neředín, Topolany (sudý čtvrtek) 13.12.2018 24.1.2019 7.3.2019
Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek) 14.12.2018 25.1.2019 8.3.2019
Nemilany, Slavonín (liché pondělí) 17.12.2018 28.1.2019 11.3.2019
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý) 18.12.2018 29.1.2019 12.3.2019
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa) 19.12.2018 30.1.2019 13.3.2019
Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek) 20.12.2018 31.1.2019 14.3.2019
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek) 21.12.2018 1.2.2019 15.3.2019


Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio, nebo Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu

Uzavření sběrových dvorů pro občany ve státní svátek 17.11.2018

Omezení provozu sběrových dvorů

Sběrový dvůr pro občany v Neředíně za hřbitovem bude z důvodu lepší organizace dopravy a parkování návštěvníků hřbitova mimořádně uzavřen ve dnech 27.-28.10.2018 a 03.-04.11.2018. Vyjma státního svátku 28.10.2018 lze v těchto dnech využít sběrový dvůr v Hodolanech na ulici Chelčického, který bude otevřen dle provozní doby.

Výběrové řízení - ředitel společnosti

Svoz odpadů ve státní svátek 28.09.2018

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Certifikát AAA CZECH Stability Award

Konference Odpady 21 ve dnech 9. – 10. 5. 2018 v Ostravě

„Uklízíme Olomouc“ s účastí a podporou technických služeb

Kromě tohoto pravidelného úklidu se v poslední letech rozšířily dobrovolnické akce, v jejichž rámci jednotlivci, ale i různé organizace a sdružení, jako skauti, nebo členové České rybářského svazu a uklízejí nejrůznější lokality především v těch částech měst, které bývají také rekreačně využívány. V posledních letech jsou tyto dobrovolnické úklidy zaštítěny celostátní akcí „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“, která se primárně zaměřuje na úklid černých skládek. V letošním roce je kampaň vyhlášena ve dnech 6. 4. 2018 (organizace, firmy) a 7. 4. 2018 (veřejnost). „S potěšením jsme opět zaznamenali zvýšený zájem dobrovolníků o zapojení do této akce, přibyly mj. iniciativy olomouckých komisí městských částí. Aktuálně je na území Olomouce přihlášeno 29 dobrovolnických skupin, které si ve zvolených lokalitách naplánovaly úklid. Technické služby města Olomouce hladkému průběhu akcí pomáhají zajištěním odvozu nasbíraného odpadu, poskytnutím odpadových pytlů nebo rukavic,“ uvedl Miroslav Petřík, ředitel olomouckých technických služeb.

Podrobnější informace pro zájemce o zapojení do úklidu (vč. odkazu na mapu s olomouckými lokalitami) najdete na zde.

Statutární město Olomouc a městská akciová společnost TSMO mají pravidelně úspěšné výsledky v oblasti nakládání s odpady a zejména jeho třídění, a tak již tradičně vyrazí společně do terénu právě pracovníci Technických služeb města Olomouce  a odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce. V letošním ročníku se do úklidu zapojí 6. dubna opět společně s pracovníky společnosti Veolia Energy. Letošní úklid se uskuteční v okolí rekreačního areálu Poděbrady. „Loni se nám s kolektivem pěti desítek dobrovolníků z řad pracovníků odboru životního prostředí, technických služeb, společnosti Veolia a hokejového klubu HC Olomouc podařilo vyčistit plochy v okolí hejčínského kostela svatého Cyrila a Metoděje a dále podél komunikace směrem z Hejčína na Křelov. „Byly nasbírány přes 4 tuny objemného odpadu a téměř 3 tuny dřeva,“ shrnul loňskou zkušenost ředitel olomouckých technických služeb Miroslav Petřík.

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

PLES MEZI KVĚTY v rytmu 80. let

Návštěvníky čeká bohatý program s vystoupením Petry Janů, kouzelníka Richarda Nedvěda, program členů Moravského divadla Olomouc a další.  K tanci zahraje Boom!Band Jiřího Dvořáka a Elan revival.

Vstupenky v ceně 380 Kč jsou k dostání od 25.1.2018 v Informačním centru v podloubí olomoucké radnice na Horním náměstí.

Svoz vánočních stromků bude zahájen v úterý 9. ledna

Pracovníci technických služeb žádají občany, aby stromky odkládali u stanovišť odpadových nádob pro směsný komunální odpad. Případně je mohou ponechat u nádob na bioodpad, odkud budou odvezeny ve stanovených termínech. Vánoční stromky rovněž přebírají sběrové dvory pro občany v Neředíně za krematoriem a v Hodolanech v ulici Chelčického. Loni bylo svezeno z území města Olomouce více než 47 tun vánočních stromků.

Třídění papíru a plastů v rodinných domech – harmonogram svozu v roce 2018

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2018 (lokality dle katastrálních území)

LokalitaSvozový denPapírPlasty
Bělidla
Hodolany
Lazce
Ol.-město
Pavlovičky  
 pondělí
 lichý týden   
2.1.* 16.7. 15.1. 30.7.
29.1. 13.8. 12.2. 27.8.
26.2. 10.9. 12.3. 24.9.
26.3. 8.10. 9.4. 22.10.
23.4. 5.11. 7.5. 19.11.
21.5. 3.12. 4.6. 17.12.
18.6. 31.12. 2.7.  
Droždín
Lošov
Radíkov
Sv. Kopeček
Týneček
Chválkovice 
 úterý
 lichý týden   
3.1.* 17.7. 16.1. 31.7.
30.1. 14.8. 13.2. 28.8.
27.2. 11.9. 13.3. 25.9.
27.3. 9.10. 10.4. 23.10.
24.4. 6.11. 8.5. 20.11.
22.5. 4.12. 5.6. 18.12.
19.6.   3.7.  
Černovír
Hejčín
Chomoutov
Řepčín
Topolany  
 středa
 lichý týden   
4.1.* 18.7. 17.1. 1.8.
31.1. 15.8. 14.2. 29.8.
28.2. 12.9. 14.3. 26.9.
28.3. 10.10. 11.4. 24.10.
25.4. 7.11. 9.5. 21.11.
23.5. 5.12. 6.6. 19.12.
20.6.   4.7.  
Nedvězí
Nemilany
Nové Sady
Slavonín   
 čtvrtek
 lichý týden   
5.1.* 19.7. 18.1. 2.8.
1.2. 16.8. 15.2. 30.8.
1.3. 13.9. 15.3. 27.9.
29.3. 11.10. 12.4. 25.10.
26.4. 8.11. 10.5. 22.11.
24.5. 6.12. 7.6. 20.12.
21.6.   5.7.  
Holice
Neředín
Nová Ulice
Nový Svět
Povel  
 pátek
 lichý týden   
6.1.* 20.7. 19.1. 3.8.
2.2. 17.8. 16.2. 31.8.
2.3. 14.9. 16.3. 28.9.
30.3. 12.10. 13.4. 26.10.
27.4. 9.11. 11.5. 23.11.
25.5. 7.12. 8.6. 21.12.
22.6.   6.7.  

* - svoz papíru v prvním týdnu je posunut o den (úterý - sobota) kvůli svátku  1.1.2018

Svoz odpadů, provoz sběrových dvorů a čerpací stanice během vánočních a novoročních svátků (23. 12. 2017 – 6. 1. 2018)

Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech budou ve svátky 24. - 26. 12. 2017 a 01. 01. 2018 uzavřeny.
V ostatní dny (pondělí – sobota) budou mít běžnou provozní dobu 9 – 13 a 13.30 – 17 hod., v neděli 31.12.2017 budou mít otevřeno od 9 do 13 hod také beze změn. Od 2. 1. 2018 již bude provoz sběrových dvorů opět ve standardním režimu. 

Čerpací stanice a mycí linka na ul. Libušina bude pro veřejnost uzavřena od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018 včetně. Jen smluvní tankování s přidělenými čipy bude fungovat beze změn.

Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2017 – březen 2018)

Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic! Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen!!! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.

Dále upozorňujeme, že svoz směsného komunálního odpadu (klasických popelnic) se v tomto období nemění – celoročně zůstává zachován interval svozu 1 x 14 dní !!! (Týká se lokalit s rodinnou zástavbou a stávajícím 14-denním svozem.)

LOKALITYPOSLEDNÍ SVOZ VE 14-DENNÍM INTERVALULEDEN - ÚNORPRVNÍ SVOZ VE 14-DENNÍM INTERVALU
Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý) 12.12.2017 23.1.2018 6.3.2018
Nové Sady, Povel, Olomouc-město(sudá středa) 13.12.2017 24.1.2018 7.3.2018
Neředín, Topolany (sudý čtvrtek) 14.12.2017 25.1.2018 8.3.2018
Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek) 15.12.2017 26.1.2018 9.3.2018
Nemilany, Slavonín (liché pondělí) 18.12.2017 29.1.2018 12.3.2018
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý) 19.12.2017 30.1.2018 13.3.2018
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa) 20.12.2017 31.1.2018 14.3.2018
Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek) 21.12.2017 1.2.2018 15.3.2018
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek) 22.12.2017 2.2.2018 16.3.2018

Uzavření sběrových dvorů pro občany ve státní svátek 17.11.2017

Omezení provozu sběrových dvorů

Pozvánka na "Jeden dětský den nestačí" v neděli 10. září 2017

a všechny účastníky čeká bohatá tombola, každý třetí los vyhrává – okamžitá výhra.

Pořádá Nadace Malý Noe a Technické služby města Olomouce, a.s. jsou tradičním partnerem akce.

Svojí účastí podpoříte děti z dětských domovů  Olomouckého kraje, vstupné dobrovolné.

 

Pozor! V podzemním parkovišti se maluje

Svoz odpadů ve státní svátek 28.09.2017

Výměna vody v Arionově kašně

K výměně vody došlo s ohledem na extrémní klimatické podmínky, v jejichž důsledku došlo k přemnožení sinic v kašně. Pro vyčištění vody v kašně by potom bylo potřeba nasazení velkého množství chemických přípravků, což bylo s ohledem na ochranu životního prostředí i na využívání kašny lidmi k ovlažení, vyhodnoceno jako nevhodné.

Po provedených pracích je tedy Arionova kašna opět zcela funkční a naplněna čistou vodou. 

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Olomoučané opět mezi nejlepšími v třídění odpadů

V prestižní celostátní soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s komunálním odpadem a komplexnosti hospodaření s komunálními odpady. Hodnocení obcí se provádí především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.

Konference Odpady a obce byla po letošní olomoucké premiéře konference ODPADY 21 druhou součástí cyklu ODPADOVÉ DNY a ve východočeské metropoli se odehrává už 18. rokem. Jak už je z předchozích ročníků zvykem, potkávají se na ní zástupci obcí a měst, veřejné správy a široké odborné veřejnosti, kteří diskutují o aktuálních tématech v oblasti hospodaření s odpady. Konference Odpady a obce 2017 se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR a Statutárního města Hradec Králové.

Upozornění TSMO, a.s. u příležitosti květnových svátků

Pracovníci olomouckých technických služeb a magistrátu se zapojili do akce Ukliďme Česko

„Byly nasbírány přes 4 tuny objemného odpadu a téměř 3 tuny dřeva“ sdělil po ukončení akce ředitel olomouckých technických služeb Miroslav Petřík.

Další úklidové akce se zapojením dobrovolníků z řad veřejnosti probíhaly v sobotu 8. dubna. Technické služby města Olomouce opět zajistili technickou podporu plánovaných dobrovolnických akcí středoškoláků, skautů  nebo univerzitních studentů konaných v rámci této kampaně. Jak informuje průběžně aktualizovaná mapa úklidů na www.uklidmecesko.cz,  uskutečnilo se na území města více jak 2 desítky dobrovolných akcí, a to např. v Černovírském lesíku, u rybníčka v Neředíně, podél řeky Moravy a Bystřice.

 

Arionova kašna bude opět v plné kráse

Ekologické dny Olomouc 2017 vyvrcholí 1. května tradičním Ekojarmarkem

Podílíme se nejen na přípravách a celkovém úklidu po této hojně navštěvované akci. Jako jeden z významných partnerů bude mít naše společnost prezentační stánek přímo na náměstí naproti radnice. Zde si děti mohou zábavnou formou vyzkoušet třídění odpadu nebo si prohlédnout a zkusit „řídit“ svozové vozidlo, prozkoumat vytříděný odpad a dozvědět se mnoho zajímavého o likvidaci a třídění odpadů. 

Program Ekologických dnů.

„Uklízíme Česko“ také v Olomouci s účastí a podporou technických služeb

 

Kromě tohoto pravidelného úklidu se v poslední době rozšířily dobrovolnické akce, v jejichž rámci jednotlivci, ale i různé organizace a sdružení, jako skauti, nebo členové České rybářského svazu a uklízejí nejrůznější lokality především na okrajích měst, které bývají také rekreačně využívány. V posledních letech jsou tyto dobrovolnické úklidy zaštítěny celostátní akcí „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“, která se primárně zaměřuje na úklid černých skládek. V letošním roce je kampaň vyhlášena ve dnech 7. 4. 2017 (organizace, firmy) a 8. 4. 2017 (veřejnost). „S potěšením jsme opět zaznamenali zvýšený zájem dobrovolníků o zapojení do této akce, aktuálně je na území Olomouce přihlášeno 24 dobrovolnických skupin, které si ve zvolených lokalitách naplánovaly úklid. Technické služby města Olomouce, hladkému průběhu akcí pomáhají zajištěním odvozu nasbíraného odpadu, poskytnutím odpadových pytlů nebo rukavic,“ uvedl Miroslav Petřík, ředitel olomouckých technických služeb.

Podrobnější informace pro zájemce o zapojení do úklidu (vč. odkazu na mapu s olomouckými lokalitami) najdete na http://www.uklidmecesko.cz/map/

Statutární město Olomouc a městská akciová společnost TSMO mají pravidelně úspěšné výsledky v oblasti nakládání s odpady a zejména jeho třídění, a tak již tradičně vyrazí společně do terénu pracovníci Technických služeb města Olomouce  a odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce. V letošním ročníku se do úklidu zapojí 7. dubna společně se zástupci dalších olomouckých subjektů, a to společnosti Veolia a hokejového klubu HC Olomouc. Letošní úklid je naplánován v městské části Hejčín - od Cyrilometodějského náměstí po komunikaci vedoucí na Křelov. „Loni se nám s kolektivem pěti desítek dobrovolníků z řad pracovníků odboru životního prostředí a technických služeb podařilo vyčistit zelené plochy na Černé cestě pod Klášterním Hradiskem (v okolí ploch využívaných pro výcvik žáků autoškol) od neočekávaného množství odpadků. Bylo nasbíráno celkem přes 5 tun objemného odpadu, jedna tuna pneumatik, 600 kilogramů dřeva a více než 200 kilogramů  plastů,“ shrnul loňskou zkušenost Miroslav Petřík.

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

Sběrové dvory budou 14. a 17. dubna 2017 uzavřeny. Při příležitosti květnových svátků ve dnech  1. a 8.května 2017 budou též uzavřeny sběrové dvory v Olomouci.

Pokračuje svoz vánočních stromků ze stanovišť odpadových nádob

Také  je možné je ponechat u nádob na biologicky rozložitelný odpad, odkud budou odvezeny v řádném svozovém termínu. Vánoční stromky rovněž přebírají sběrové dvory pro občany v Neředíně za krematoriem a v Hodolanech v ulici Chelčického.

V posledních letech bylo svezeno více než 30 tun vánočních stromků.

Poškozený kabel vyřadil z provozu semafory na křižovatce „u Zenitu“ (Velkomoravská – Schweitzerova)

Prozatím je ostrůvek částečně zahrazen, ale vzhledem k rozsahu výkopu se počítá, že přechod pro chodce bude označen dopravním značením a uzavřen. Dále byly dopravní značky umístěny na hlavní komunikace z obou stran z důvodu bezpečnosti pracovníků. Nyní je doprava řízena dopravní policií. Pokud nedošlo na základě zkratu k poškození řadiče, budou opravy dokončeny ještě dnes odpolední směnou, nejpozději však v sobotu 14.1.2017.

K poruše došlo  vlivem nepříznivého počasí - noční námraza a vysoká vlhkost přes den. 

PLES MEZI KVĚTY v rytmu 70. let

Návštěvníky čeká bohatý program s vystoupením Matěje Kodeše, předtančením ve stylu 70. let. K tanci zahraje Boom Band orchestr a ABBA revival.

Vstupenky v ceně 350 Kč jsou k dostání do pátku 20.1.2017 v Informačním centru v podloubí olomoucké radnice na Horním náměstí.

Třídění papíru a plastů v rodinných domech – harmonogram svozu v Olomouci v roce 2017

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2017 (lokality dle katastrálních území)

Lokalita Svozový den Papír Plasty
Bělidla Hodolany Chválkovice Lazce   
Ol.-město Pavlovičky 

pondělí 

lichý týden  

 
2.1. 17.7. 16.1. 31.7.
30.1. 14.8. 13.2. 28.8.
27.2. 11.9. 13.3. 25.9.
27.3. 9.10. 10.4. 23.10.
24.4. 6.11. 8.5. 20.11.
22.5. 4.12. 5.6. 18.12.
19.6.   3.7.  
Droždín Lošov Radíkov 
Sv.Kopeček Týneček  
úterý 

lichý týden   
3.1. 18.7. 17.1. 1.8.
31.1. 15.8. 14.2. 29.8.
28.2. 12.9. 14.3. 26.9.
28.3. 10.10. 11.4. 24.10.
25.4. 7.11. 9.5. 21.11.
23.5. 5.12. 6.6. 19.12.
20.6.   4.7.  
Černovír Hejčín Chomoutov Řepčín Topolany  

středa

lichý týden   

4.1. 19.7. 18.1. 2.8.
1.2. 16.8. 15.2. 30.8.
1.3. 13.9. 15.3. 27.9.
29.3. 11.10. 12.4. 25.10.
26.4. 8.11. 10.5. 22.11.
24.5. 6.12. 7.6. 20.12.
21.6.   5.7.  
Nedvězí Nemilany Nové Sady Slavonín    čtvrtek 

lichý týden   
5.1. 20.7. 19.1. 3.8.
2.2. 17.8. 16.2. 31.8.
2.3. 14.9. 16.3. 28.9.
30.3. 12.10. 13.4. 26.10.
27.4. 9.11. 11.5. 23.11.
25.5. 7.12. 8.6. 21.12.
22.6.   6.7.  
Holice Neředín Nová Ulice Nový Svět Povel   pátek

lichý týden   
6.1. 21.7. 20.1. 4.8.
3.2. 18.8. 17.2. 1.9.
3.3. 15.9. 17.3. 29.9.
31.3. 13.10. 14.4. 27.10.
28.4. 10.11. 12.5. 24.11.
26.5. 8.12. 9.6. 22.12.
23.6.   7.7.  


Vzhledem k delšímu časovému intervalu mezi rozvozem nádob a zahájením svozů a s ohledem k vánočnímu období, prosíme občany, aby při nedostačující kapacitě přidělených nádob v tomto období využívali i stávající veřejná stanoviště nádob na tříděné odpady. Děkujeme.

V případě dotazů se prosím obraťte na Odbor životního prostředí, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu

Občané Olomouce bydlící v rodinných domech se mohou i nadále do projektu přihlásit na Magistrátu města Olomouce na výše uvedeném kontaktu. Následně si budou moci vyzvednout nádoby na papír a plasty ve skladu TSMO – provozovna OH, Libušina 103, mapa: https://mapy.cz/s/1g8XK

Pracovní doba: pondělí – pátek: 6:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00.

Konkrétní termín a čas vyzvednutí nádob je nutné předem telefonicky domluvit:

paní Petra Antelová – tel.: 603 192 522 nebo pan Aleš Punčochář – tel.: 603 192 581.

Omezení provozu podzemního parkoviště v přednádražním prostoru na Jeremenkově ulici v Olomouci

Třídění papíru a plastů v rodinných domech – rozvoz nádob a harmonogram svozu v roce 2017

Nádoby budou rozváženy do jednotlivých lokalit (v členění dle katastrálních území) v termínech uvedených v tabulce. Rozvoz bude prováděn v čase od 16:00 do 20:00 hod. do jednotlivých domů dle obdržených žádostí občanů. Při předání je vyžadována přítomnost zástupce domu kvůli podpisu převzetí nádob do užívání!!! V případě, že při rozvozu nádob nebudete zastiženi doma, budete si nádoby moci vyzvednout dodatečně ve skladu TSMO – provozovna OH, Libušina 103, mapa: https://mapy.cz/s/1g8XK

Pracovní doba:

pondělí – pátek: 6:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00

Konkrétní termín a čas vyzvednutí nádob je nutné předem telefonicky domluvit s:

paní Petra Antelová – tel.: 603 192 522

nebo

pan Aleš Punčochář – tel.: 603 192 581

Termíny rozvozu nádob 240 l na papír a plasty (lokality dle katastrálních území)

Datum Lokalita
21.11.2016 Hodolany
Lošov
Radíkov
22.11.2016 Chomoutov
Nedvězí
Povel
23.11.2016 Hejčín
Nový Svět
Řepčín
Topolany
24.11.2016 Bělidla
Chválkovice
Týneček
25.11.2016 Nemilany
Nové Sady
Ol.-město
Pavlovičky
28.11.2016 Holice
29.11.2016 Droždín
30.11.2016 Slavonín
1.12.2016 Neředín

Termíny svozu papíru a plastů v roce 2017 (lokality dle katastrálních území)

Lokalita Svozový den Papír Plasty
Bělidla Hodolany Chválkovice Lazce  
Ol.-město Pavlovičky 

pondělí

lichý týden  

 
2.1. 17.7. 16.1. 31.7.
30.1. 14.8. 13.2. 28.8.
27.2. 11.9. 13.3. 25.9.
27.3. 9.10. 10.4. 23.10.
24.4. 6.11. 8.5. 20.11.
22.5. 4.12. 5.6. 18.12.
19.6.   3.7.  
Droždín Lošov Radíkov
Sv.Kopeček Týneček  
úterý 

lichý týden   
3.1. 18.7. 17.1. 1.8.
31.1. 15.8. 14.2. 29.8.
28.2. 12.9. 14.3. 26.9.
28.3. 10.10. 11.4. 24.10.
25.4. 7.11. 9.5. 21.11.
23.5. 5.12. 6.6. 19.12.
20.6.   4.7.  
Černovír Hejčín Chomoutov Řepčín Topolany  

středa

lichý týden   

4.1. 19.7. 18.1. 2.8.
1.2. 16.8. 15.2. 30.8.
1.3. 13.9. 15.3. 27.9.
29.3. 11.10. 12.4. 25.10.
26.4. 8.11. 10.5. 22.11.
24.5. 6.12. 7.6. 20.12.
21.6.   5.7.  
Nedvězí Nemilany Nové Sady Slavonín    čtvrtek 

lichý týden   
5.1. 20.7. 19.1. 3.8.
2.2. 17.8. 16.2. 31.8.
2.3. 14.9. 16.3. 28.9.
30.3. 12.10. 13.4. 26.10.
27.4. 9.11. 11.5. 23.11.
25.5. 7.12. 8.6. 21.12.
22.6.   6.7.  
Holice Neředín Nová Ulice Nový Svět Povel   pátek

lichý týden   
6.1. 21.7. 20.1. 4.8.
3.2. 18.8. 17.2. 1.9.
3.3. 15.9. 17.3. 29.9.
31.3. 13.10. 14.4. 27.10.
28.4. 10.11. 12.5. 24.11.
26.5. 8.12. 9.6. 22.12.
23.6.   7.7.  

 

Vzhledem k delšímu časovému intervalu mezi rozvozem nádob a zahájením svozů a s ohledem k vánočnímu období, prosíme občany, aby při nedostačující kapacitě přidělených nádob v tomto období využívali i stávající veřejná stanoviště nádob na tříděné odpady. Děkujeme.

V případě dotazů se prosím obraťte na Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335,
e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu

Svoz odpadů, provoz sběrových dvorů a čerpací stanice během vánočních a novoročních svátků (24. 12. 2016 – 1. 1. 2017)

Svoz odpadů ve státní svátek 17.11.2016

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic! Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen!!! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.

Dále upozorňujeme, že svoz směsného komunálního odpadu (klasických popelnic) se v tomto období nemění – celoročně zůstává zachován interval svozu 1 x 14 dní !!! (Týká se lokalit s rodinnou zástavbou a stávajícím 14-denním svozem.)

LokalityPoslední svoz ve 14-denním intervalu

LedenÚnorPrvní svoz ve 14-denním intervalu
Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý)

13.12.2016 10.1.2017 7.2.2017 7.3.2017
Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa)

14.12.2016 11.1.2017 8.2.2017 8.3.2017
Neředín, Topolany (sudý čtvrtek)

15.12.2016 12.1.2017 9.2.2017 9.3.2017
Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek)

16.12.2016 13.1.2017 10.2.2017 10.3.2017
Nemilany, Slavonín (liché pondělí)

19.12.2016 16.1.2017 13.2.2017 13.3.2017
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý)

20.12.2016 17.1.2017 14.2.2017 14.3.2017
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa)

21.12.2016 18.1.2017 15.2.2017 15.3.2017
Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek)

22.12.2016 19.1.2017 16.2.2017 16.3.2017
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek)

23.12.2016 20.1.2017 17.2.2017 17.3.2017

Svoz odpadů ve státní svátek 28.10.2016

Svoz odpadů ve státní svátek 28.09.2016

Ulice Dr. Milady Horákové zprovozněna po havárii

Omezení provozu podzemního parkoviště v přednádražním prostoru na Jeremenkově ulici v Olomouci

Upozorňujeme na nutnost uvolnění všech parkovacích míst ve 2. podzemním podlaží do 7.8.2016 !

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné vzniklé komplikace.

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 25. 6. 2016

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Fontána v přednádražním prostoru dočasně mimo provoz

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti květnových svátků

Pracovníci olomouckých technických služeb a magistrátu se zapojili do akce Ukliďme Česko

Další úklidové akce se zapojením dobrovolníků z řad veřejnosti probíhají v sobotu 16. dubna. Technické služby města Olomouce opět počítají s technickou podporou plánovaných akcí in-linistů, středoškoláků, skautů  nebo univerzitních studentů konaných v rámci této kampaně. Jak informuje průběžně aktualizovaná mapa úklidů na www.uklidmecesko.cz,  uskuteční se na území města nejméně 15 dobrovolných akcí, a to např. v okolí kampusu na tř. 17. listopadu, uklízet se bude v Neředíně, Hejčíně nebo v Holickém lese.

Upozornění návštěvníkům areálu TSMO na ul. Zamenhofova - uzavírka tř. Svobody 11.04.2016 – 06.05.2016

Řidiči osobních automobilů budou muset během oprav využít následujících objízdných tras:

 • do 3,5t:
  • Z Nám. Hrdinů na Tržnici: Tř. Svobody, ul. Havlíčkova, Vídeňská, Polská
  • Z Tržnice na Nám. Hrdinů: ul. Polská, Vídeňská, Wolkerova, Havlíčkova, Tř. Svobody
  • od/na Tržnici směr Brno: Polská, Schweitzerova, Velkomoravská, Brněnská
 • nad 3,5t:
  • Z Nám. Hrdinů na Tržnici: Studentská, Dobrovského, Komenského, Husova, ul. 17. listopadu
  • Z Tržnice na Nám. Hrdinů: ul. Polská, Wolkerova, Havlíčkova
  • od/na Tržnici směr Brno: Polská, Schweitzerova, Velkomoravská, Brněnská

Hanácký farmářský trh v Olomouci od dubna do října 2016

Jarní úklid v Olomouci – akce Ukliďme Česko

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

Upozornění návštěvníkům areálu TSMO na ul. Zamehofova - uzavírka ulice Wolkerova 01.03.-10.04.2016

Omezení provozu podzemního parkoviště v přednádražním prostoru na Jeremenkově ulici v Olomouci

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

 

V období od 11.5.2015 do 30.11.2015 bylo v Technických službách města Olomouce, a.s., v rámci projektu podpořeno 9 pracovních míst na VPP částkou 483.207 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

 

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města. 

K harmogramu svozu komunálního odpadu v Olomouci

Ke spokojenosti občanů a zachování  čistoty města TSMO provedly u zmiňovaných lokalit mimořádný vývoz komunálního odpadu i v lichém týdnu 4. – 8.1.2016.

V lokalitách se svozem v lichém týdnu probíhaly svozy dle platného harmonogramu. Svoz rozdělený na sudé a liché týdny musel být takto zachován kvůli dlouhodobě naplánovanému a již schválenému harmonogramu svozu biologického odpadu. Další svozy budou probíhat podle sudých a lichých týdnů v kalendáři, aktuální týden je uveden na stránkách technických služeb - www.tsmo.cz 

Děkujeme za pochopení

3. PLES MEZI KVĚTY, v rytmu 60. let

Návštěvníky čeká bohatý program s kouzelnickým vystoupením, předtančením ve stylu 60. let. K tanci zahraje Band Marcela Woodmana, exkluzivním hostem plesu je český Elvis Presley - Vladimír Lichnovský.

Vstupenky v ceně 300 Kč jsou k dostání od pondělí 25.1.2016 v Informačním centru v podloubí olomoucké radnice na Horním náměstí.

Termíny svozu plastů a papíru v roce 2016 – Lazce, Černovír, Svatý Kopeček

 

PLASTY

PAPÍR

1.svoz

8.1.2016

lichý pátek

1.svoz

15.1.2016

sudý pátek

2.svoz

29.1.2016

sudý pátek

2.svoz

12.2.2016

sudý pátek

3.svoz

26.2.2016

sudý pátek

3.svoz

11.3.2016

sudý pátek

4.svoz

25.3.2016

sudý pátek

4.svoz

8.4.2016

sudý pátek

5.svoz

22.4.2016

sudý pátek

5.svoz

6.5.2016

sudý pátek

6.svoz

20.5.2016

sudý pátek

6.svoz

3.6.2016

sudý pátek

7.svoz

17.6.2016

sudý pátek

7.svoz

1.7.2016

sudý pátek

8.svoz

15.7.2016

sudý pátek

8.svoz

29.7.2016

sudý pátek

9.svoz

12.8.2016

sudý pátek

9.svoz

26.8.2016

sudý pátek

10.svoz

9.9.2016

sudý pátek

10.svoz

23.9.2016

sudý pátek

11.svoz

7.10.2016

sudý pátek

11.svoz

21.10.2016

sudý pátek

12.svoz

4.11.2016

sudý pátek

12.svoz

18.11.2016

sudý pátek

13.svoz

2.12.2016

sudý pátek

13.svoz

16.12.2016

sudý pátek

14.svoz

30.12.2016

sudý pátek

 

 

 

 

Noví zájemci z uvedených lokalit Lazce, Černovír a Svatý Kopeček mohou o nádoby zažádat u Technických služeb města Olomouce, a.s. – Ing. Radim Plachý, tel.: 585 205 904, e-mail: plachy@tsmo.cz. Po schválení žádosti si žadatel nádobu(y) vyzvedne osobně v areálu TSMO, ul. Zamenhofova 34, Olomouc. Úterý nebo čtvrtek 7-11 a 12-14 hodin.

Svoz odpadů, provoz sběrových dvorů a čerpací stanice během vánočních a novoročních svátků (23. 12. 2015 – 4. 1. 2016)

TSMO, a.s. upozorňují občany na posunutí harmonogramu svozu odpadů v prvním lednovém týdnu, kdy se neuskuteční svoz v pátek 1. ledna 2016. Náhradní svoz bude proveden následující den v sobotu 2. 1. 2016.

Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech budou ve svátky uzavřeny s tím, že otevřeny budou v řádných provozních hodinách (po – so 9 – 17 h, přestávka 13 – 13,30 h, ne 9 – 13 h)  do středy 23.12.2015 a dále ve dnech 27. - 30.12.2015. Na Silvestra dne 31.12.2015 bude režim jako v neděli, tj. 9 – 13 h. Běžný provoz sběrových dvorů bude pokračovat od soboty 2. 1. 2016.

Čerpací stanice je v provozu 23.12.2015 6-14 h, 24.-30.12.2015 zavřeno, dále bude obsluhována 31.12.2015 6-14 h, 1.-4.1.2016 zavřeno. Od 4.1.2016 bude provoz opět ve standardním režimu.

Svoz odpadů ve státní svátek 17.11.2015

Olomouc třídí odpad má nový portál

Svoz odpadů ve státní svátek 28.10.2015

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic! Takto odložený odpad nebude z provozních důvodů odvezen!!! Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.

Dále upozorňujeme, že svoz směsného komunálního odpadu (klasických popelnic) se v tomto období nemění – celoročně zůstává zachován interval svozu 1 x 14 dní !!! (Týká se lokalit s rodinnou zástavbou a stávajícím 14-denním svozem.)

 

Lokality

Poslední svoz ve 14-denním intervalu

Leden

Únor

První svoz ve 14-denním intervalu

Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín (sudé úterý)

8.12.2015

12.1.2016

9.2.2016

8.3.2016

Nové Sady, Povel, Olomouc-město (sudá středa)

9.12.2015

13.1.2016

10.2.2016

9.3.2016

Neředín, Topolany (sudý čtvrtek)

10.12.2015

14.1.2016

11.2.2016

10.3.2016

Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek)

11.12.2015

15.1.2016

12.2.2016

11.3.2016

Nemilany, Slavonín (liché pondělí)

14.12.2015

18.1.2016

15.2.2016

14.3.2016

Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý)

15.12.2015

19.1.2016

16.2.2016

15.3.2016

Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa)

16.12.2015

20.1.2016

17.2.2016

16.3.2016

Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek)

17.12.2015

21.1.2016

18.2.2016

17.3.2016

Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček (lichý pátek)

18.12.2015

22.1.2016

19.2.2016

18.3.2016

 

Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu

Podzemní parkoviště v přednádražním prostoru otevřeno pro veřejnost

Podzemní parkoviště v přednádražním prostoru uzavřeno pro veřejnost

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V období od  2.11.2014 do 30.6.2015 bylo u zaměstnavatele Technické služby města Olomouce, a.s., IČ: 25826603 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 89.841,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 76.365,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 13.476,- Kč. 

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Svoz odpadů ve státní svátek 28.09.2015

Bioodpad mohou nově třídit i na sídlištích

Omezení provozu podzemního parkoviště v přednádražím prostoru na Jeremenkově ulici v Olomouci

Ve dnech 29. a 30.8.2015 bude  parkoviště uzavřeno úplně, vjezd i výjezd všech vozidel nebude možný.

Upozorňujeme na nutnost uvolnění všech parkovacích míst v 1. podzemním podlaží  do 13.8.2015 !

Děkujeme za pochopení a všem se omlouváme za případné vzniklé komplikace.

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Vypnutí signalizace na křižovatce Pražská x Tř. Míru

Otevření nového překladiště odpadů v Olomouci - Chválkovicích

Zařízení je situováno v areálu bývalé panelárny Chválkovice v ul. U Panelárny a je tvořeno technologií Husmann, která se skládá ze svislého dopravníku, který bude dopravovat odpad ze svozových vozidel do násypky lisu, kde bude pak lisován do napojených kontejnerů umístěných na posunovacím zařízení. Naplněné kontejnery budou umožňovat jeho přepravu k dalšímu využití. Celková kapacita tohoto zařízení je projektována min. na 32 tis. tun komunálního odpadu za rok (tj. 120 – 140 tun za den). „Vzhledem k tomu, že město Olomouc nevlastní zařízení na likvidaci nebo využití odpadu, většina odpadů z olomouckého překladiště skončí v brněnské spalovně, která je toho času jediná na Moravě. Překladiště vybavené moderní technologií a s odpovídající kapacitou posiluje odpadovou nezávislost, protože můžeme efektivně přepravovat odpady i na větší vzdálenosti,“ řekl Miroslav Petřík, ředitel Technických služeb města Olomouce, a.s., které překladiště provozují.

Pro přepravu naplněných kontejnerů jsou připravená třínápravová nákladní auta s přívěsem. Auta mají hák pro natahování kontejnerů. Přepravní vozidlo si samo kontejner nakládá na přívěs.

Mimo nakládání se směsným komunálním odpadem je překladiště vybaveno zařízením k drcení velkoobjemového odpadu, který bude následně dopravován k dalšímu využití. Velkoobjemový odpad představují nábytkové skříně, desky, sedačky, křesla apod., které občané odkládají na sběrových dvorech města Olomouce. Kapacita drtiče činí 20 tun velkoobjemového odpadu za hodinu.

„Technologie tohoto nového olomouckého překladiště je v České republice unikátní a představuje současnou špičku v moderním nakládání s odpady,“ dodal ředitel TSMO.

Základní údaje

Název akce: Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice
Objednatel: Statutární město Olomouc
Zhotovitel: Sdružení MEKOS GROUP – MOUDER
Projektant: Stavoprojekt Olomouc
Zahájení díla: 1. 10. 2014
Dokončení díla: 31. 5. 2015
Cena díla vč. DPH: 35 773 948 Kč
Dotace činí: cca 10 000 000 Kč
Provozovatel, kontakt: Technické služby města Olomouce, a.s., Bc. Miroslav Petřík, ředitel společnosti, tel.: 585 700 028, e-mail: reditel@tsmo.cz 

 

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Zprovoznění nového překladiště odpadů v Olomouci-Chválkovicích

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti květnových svátků

Arionova kašna na Horním náměstí napuštěna

Dále byla prověřena elektroinstalace a vyčištěna celé vana kašny a jímky strojovny. Naplnění kašny vodou bylo provedeno pomocí kropicích vozů technických služeb, kdy byly navezeny plné 3 kropičky. Pro stabilitu vody byly nadávkovány chemikálie, které zabraňují tvorbě řas.

Jarní úklid v Olomouci – akce Ukliďme Česko

Upozornění k uzavírce ulice Wolkerova - Zamenhofova 30.03.-14.04.2015

Jedná se o úplnou uzavírku v úseku od křižovatky s ulicí Krapkovou po železniční přejezd - vyznačení uzavírky. Bude probíhat oprava havarijního stavu tramvajové tratě na ulici Wolkerova

Návštěvy mohou vozidlo zaparkovat např. na ul. Polská a přejít přes železniční přejezd do ul. U Botanické zahrady atd. Děkujeme za pochopení.

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Veřejně prospěšné práce

 Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

 

V letech 2007 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.4.2014 do 30.11.2014 bylo v organizaci Technické služby města Olomouce, a.s., v rámci projektu podpořeno 11 pracovních míst na VPP za 670.162 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 569.638 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 100.524 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena zejména na ruční čištění a úklid veřejných prostranství, zelených ploch, dětských hřišť a další práce s tímto související, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nízkou úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. 

Leták

2. PLES MEZI KVĚTY

Návštěvníky čeká bohatý program s ukázkou Cirkusu trochu jinak, předtančením stepu ve stylu 30. let nebo přehlídkou prvorepublikové módy. K tanci zahraje Combo orchestr Gustava Broma, exkluzivním hostem plesu je Josef Laufer.

Vstupenky v ceně 300 Kč jsou k dostání od úterý 3.2.2015 na Informačním centru v podloubí olomoucké radnice na Horním náměstí.

Svoz vánočních stromků bude zahájen v úterý 6.1.2015

SVOZ ODPADŮ, PROVOZ SBĚROVÝCH DVORŮ A ČERPACÍ STANICE BĚHEM VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ (23. 12. 2014 – 5. 1. 2015)

Svoz odpadů ve státní svátek 17.11.2014

Odměna za uložení odpadu na sběrových dvorech

Pozvánka na Dětský den TSMO, a.s. v neděli 28. září ve VMO

Informace o náhradním řízení křižovatky Rolsberská – Tovární

Pozvánka na "Jeden dětský den nestačí" v něděli 7. září

Prodloužená provozní doba veřejných WC na Svatém Kopečku

Uzavření podzemního parkoviště Jeremenkova ulice

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Technické služby města Olomouce oznamují, že sběrové dvory pro občany statutárního města Olomouce budou během obou červencových státních svátků 5.-6.7.2014 uzavřeny.

Interaktivní hra "Třiďte odpad"

Upozornění k uzavírce ulice Zamenhofova 16.5.2014 (od 13 hod.) - 22.5.2014

Olomoučtí běžci na půlmaratonu reprezentovali v partnerském Nördlingenu

Další zástupci TSMO se k R. Plachému přidají svou aktivní účastí na letošním Olomouckém půlmaratonu – při štafetových bězích a Rodinném běhu. Přijďte i vy jako diváci v sobotu 21. června podpořit s námi tuto akci – podrobnosti na ­

http://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-olomouc-2014/index.shtml

Olomoučtí běžci na půlmaratonu reprezentovali v partnerském Nördlingenu

Olomouc vyhrála souboj se Zlínem ve sběru použitých baterií

Olomouc (2. května 2014) – Vítězstvím Olomouce skončil souboj ve sběru starých baterií. Olomoučané jich během letošního Ekojarmarku nasbírali dohromady více než 311 kilogramů, ve Zlíně se v rámci oslav letošního Dne Země podařilo shromáždit takřka 81 kilogramů monočlánků.

„Potěšilo nás, že se do klání zapojilo velké množství lidí, kterým není lhostejné, kde končí použité baterie. I když se nejednalo o akci zaměřenou na zdolání rekordu, Olomoučané o více než padesát kilogramů překonali svůj nejlepší výsledek, kterého dosáhli před šesti lety rovněž na Ekojarmarku,“ uvedla za organizátory akce Eva Gallatová z neziskové společnosti ECOBAT, která se zabývá zpětným odběrem použitých baterií.

Účastníci klání, kteří přinesli minimálně 10 ks baterií se mohli zapojit do tipovací soutěže, jejímž úkolem bylo co nejpřesněji určit konečnou vybranou hmotnost baterií v příslušném městě. V Olomouci přesně tipoval (311 kg) pan Jiří Stehura z Grygova, ve Zlíně se výsledku nejvíce přiblížila (82 kg) Romana Vítková ze Zlína.  Výherci obdrží poukaz na relaxační pobyt v hotelu v Olomouci respektive ve Zlíně.

V doplňkové soutěži o tablet zvítězila ve Zlíně MŠ Třída Tomáše Bati 1285, která během akce odevzdala největší jednorázové množství baterií – jednalo se o téměř 26 kilogramů starých monočlánků. V Olomouci tablet získá Ivo Slezák, který na Ekojarmark přinesl naráz úctyhodných 42 kilogramů vybitých baterek.

Olomouc:

Celkem sesbíráno 311,3 kg starých baterií (hmotnost odpovídá cca 13500 kusů tužkových baterií)

Největší jednorázově přinesené množství baterií: 42 kg - Ivo Slezák, Olomouc

Počet osob, které přinesly baterie: cca 200 lidí

 

Zlín:

Celkem sesbíráno 80,8 kg starých baterií (hmotnost odpovídá cca 3500 kusů alkalických tužkových baterií)

Největší jednorázově přinesené množství baterií: 25,7 kg - MŠ Třída Tomáše Bati 1285, Zlín

Počet osob, které přinesly baterie: cca 60 lidí

 

 sout_____baterie


ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2013 zpětně odebrala 1 031 tun baterií, což představuje 32 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 18 000 míst zpětného odběru.

Kontakty:

ECOBAT s.r.o.: Eva Gallatová – manažerka marketingu, e-mail: eva.gallatova@ecobat.cz, tel.: + 420 733 182 188

Eufour PR, s.r.o.: Miroslav Grass  – koordinátor akce, e-mail: grass@eu4.cz, tel.: + 420 777 152 707

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti květnových svátků

Ve dnech 1. a 8.května 2013 bude prováděn svoz odpadu bez omezení - dle platného harmonogramu. Sběrové dvory pro občany statutárního města Olomouce budou uzavřeny.

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

TSMO, a.s. upozorňují, že v pondělí velikonoční 21. dubna 2014 nebude v Olomouci prováděn pravidelný svoz odpadů. Z tohoto důvodu bude celý týdenní harmonogram svozu posunut o jeden den až do soboty (tj. svoz běžně probíhající v pondělí bude mimořádně proveden v úterý 22. dubna 2014 atd. až po páteční svoz, který bude proveden mimořádně v sobotu 26. dubna 2014).

Sběrové dvory budou 20.-21. dubna 2014 uzavřeny.

Omezení provozu podzemního parkoviště

Z technických důvodů bude ve dnech 29.-30.3.2014 omezen provoz na podzemním parkovišti v přednádražím prostoru. Vjezd bude umožněn pouze držitelům abonentních karet s možností zdržení při výjezdu až 15 minut.

Výzva – žádost o spolupráci

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. oslaví v tomto roce dvě jubilea - 55 let od vzniku Technických služeb Olomouc a 15 let od vzniku akciové společnosti Technické služby města Olomouce, a.s.

Při této příležitosti, mimo jiné, proběhne v měsíci srpnu ve Vlastivědném muzeu Olomouc výstava, která bude zachycovat vývoj komunálních služeb od historie až po současnost.

V rámci přípravy této výstavy bychom rádi poprosili vážené spoluobčany o pomoc. Vy, kteří máte nějaké dokumenty, fotografie nebo dokonce exponáty k uvedené tématice, zapůjčete je prosím na naši výstavu!

Kontakt: pí. Hana Vacová, 585 700 044, 603 577 968, e-mail: hana.vacova@tsmo.cz

Předem děkujeme za vaši pomoc. Nejzajímavější zápůjčky budou odměněny.

Ples mezi květy

Dne 28.2.2014 proběhl historicky první ples naší společnosti a Výstaviště Flora Olomouc a.s. Ples se konal pod názvem „Ples mezi květy“.

Návštěvníci si zatančili při písničkách pana Karla Kahovce, Viktora Sodomy, Věrovanky, jako překvapení večera, Cimbálové muziky Ondráš a v neposlední řadě se pobavili při vystoupení baletu Moravského divadla v Olomouci, ukázky akrobacie na šálách a ukázkách molekulární kuchyně.

Na své si přišli i milovníci bohatých tombol a k překvapení všech nezůstala ladem ani jedna cena.

Takže příští rok se opět těšíme.

 

    

1. REPREZENTAČNÍ PLES s podtitulem Ples mezi květy

Srdečně všechny zveme na 1. REPREZENTAČNÍ PLES s podtitulem Ples mezi květy, který pořádá naše společnost spolu s Výstavištěm Flora, a.s.

Čeká vás bohatý program. Kromě hostů uvedených na plakátě se můžete těšit na:

 

 • BEATLES - BALET
 • GAMAVILLA QUARTET

 • MORAVSKOU FILHARMONII OLOMOUC

 • MOLEKULÁRNÍ KUCHYNI

 • BOHATOU TOMBOLU

Vstupenky jsou k dostání od pondělí  17.2.2014 na pokladně naší společnosti a na Informačním centru v podloubí Radnice.

 flora_ples_mezi_kvety_A2

Omezení provozu podzemního parkoviště 18. a 19.1.2014

Svoz vánočních stromků v Olomouci začne v úterý 7. ledna

Svoz vánočních stromků z území města Olomouce zahajují Technické služby města Olomouce, a.s. v úterý 7. ledna 2014, kdy lidé po Tříkrálovém svátku většinou začínají stromečky odstrojovat. Stromky je třeba dát ke stanovištím nádob na směsný odpad tak, aby nebránily jejich svozu. Svoz bude průběžně zajišťován vyčleněným svozovým vozidlem, v průběhu celého měsíce ledna budou odpadová stanoviště monitorována a v případě potřeby bude zajištěn mimořádný odvoz stromků.

Pokud mají lidé u domu hnědou biopopelnici, tak prosíme, aby stromeček přistavili k nádobě na bioodpad v den jejího vývozu. Termíny svozu bioodpadu ze samostatných biopopelnic od 7. ledna 2014 jsou přehledně uvedeny na webových stránkách města Olomouce: www.olomouc.eu/bio/svoz-bioodpadu.

Stromky budou odváženy do kompostárny k dalšímu zpracování a využití. V loňském roce bylo takto svezeno z území města Olomouce více než 20 tun vánočních stromků.

Při novoročním úklidu sesbíraly technické služby v centru Olomouce 1,5 tuny skla

Také letos zajišťovaly Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO - konkrétně provozovna místních komunikací) operativní úklid po silvestrovských oslavách. Byla posílena noční směna a podstatně zvýšen počet výkonných pracovníků pro úklid na Nový rok, který začal již před čtvrtou hodinou ranní sběrem kusového odpadu (především krabic od pyrotechniky i alkoholu a skleněných lahví). Následně se připojili pracovníci se dvěma vysavači Glutton a třemi multikárami pro odvoz smetků a od sedmi hodin i osádky chodníkového a silničního zametacího vozu. Uklizeno tak bylo Horní a Dolní náměstí, přilehlé ulice mezi náměstími a tř. Svobody, ulicí 8. května, Denisovou; dále náměstí Republiky přes Masarykovu třídu včetně přednádražního prostoru. Rovněž byla vyčištěna ul. Palackého a Litovelská až k tř. Míru. Na úklidu se celkem podílelo 30 zaměstnanců TSMO. Sesbíráno bylo celkem 7 kubíků odpadu, a to hlavně krabic od výbušnin i kartonů, a také více než 1,5 tuny skla. Navazující úklid pokračuje od 2. ledna ve spolupráci s provozovnou veřejné zeleně na sídlištích, kde je průběžně zapojeno 25 zaměstnanců olomouckých technických služeb.

SVOZ ODPADŮ, PROVOZ SBĚROVÝCH DVORŮ A ČERPACÍ STANICE TSMO BĚHEM VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ (23.12.2013 – 5.1.2014)

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují občanům, že v období vánočních svátků bude svoz odpadů probíhat až do 31.12.2013 dle platného harmonogramu - ve stanovených svozových dnech. Upozorňujeme však občany na posunutí harmonogramu svozu odpadů v prvním lednovém týdnu, kdy se neuskuteční svoz 1. ledna 2014 a svozy se uskuteční s posunem ve dnech 2. až 4. ledna 2014. Ve čtvrtek 2.1.2014 tedy proběhne svoz náhradou za středu a obdobně bude páteční (3.1.) a mimořádný sobotní svoz (4.1.2013) probíhat s posunutím o 1 den oproti řádnému harmonogramu.

Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech budou ve svátky uzavřeny s tím, že otevřeny budou v řádných provozních hodinách (po – so 9 – 17, přestávka 13 – 13,30; ne 9 – 13;  tato rozšířená provozní doba platí od 1. prosince) do pondělí 23.12.2013 a dále ve dnech 27. - 31.12.2013. Běžný provoz sběrových dvorů bude pokračovat od čtvrtka 2.1.2013.

Čerpací stanice a mycí linka v areálu Libušina bude pro veřejnost otevřena do pátku 20.12.2013. Po svátcích bude provoz zahájen v pondělí 6.1.2014.


Sběrové dvory s rozšířenou provozní dobou a dárkem

Od 1. prosince mají občané města Olomouce jedinečnou příležitost zbavit se velkoobjemového odpadu na sběrových dvorech (SD) a ještě být odměněni malým dárkem (až do vyčerpání zásob). „Každý, kdo přinese na SD pro něj již nepotřebnou věc, si může jako dárek odnést desetilitrový balíček substrátu pro pokojové květiny, který je vyroben z bioodpadu vyprodukovaného Olomoučany,“ vyzval občany města k návštěvě sběrových dvorů ředitel technických služeb Miroslav Petřík

Pracovníci technických služeb žádají občany Olomouce, aby neodkládali velkoobjemový odpad (nábytek, elektrospotřebiče apod.) ke kontejnerům na směsný odpad a nevytvářeli nepovolené skládky. Tohoto odpadu se mohou bezplatně zbavit na některém ze sběrových dvorů provozovanými Technickými službami města Olomouce, a.s. (Hodolany – ul. Chelčického, Neředín - za krematoriem). Na podporu využití služeb sběrových dvorů byla také rozšířena jejich provozní doba, díky níž je můžete nově navštívit také v pondělí a neděli.

Nová provozní doba sběrových dvorů od 1.12.2013:

pondělí až sobota 9.00 až 17.00 (s přestávkou 13.00-13.30), neděle 9.00 až 13.00.

Svoz bioodpadu mimořádně posílen

Pravidelný harmonogram svozu bioodpadu na území města bude letos na podzim mimořádně rozšířen. Lidé tak budou mít možnost zbavit se zejména odpadu ze svých zahrad ve více podzimních termínech, než byli dosud zvyklí.

Jak řekl náměstek primátora odpovědný za oblast životního prostředí Jan Holpuch, statutární město Olomouc, odbor životního prostředí magistrátu, ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, tak vychází vstříc žádostem Olomoučanů a členů komisí městských částí. „S ohledem na příznivé klimatické podmínky pro podzimní úklid zahrad se mimořádný svoz bioodpadu uskuteční ve 46. a 47. týdnu měsíce listopadu. Znamená to, že naše svozová auta na bioodpad se v dané ulici objeví hned ve dvou následujících týdnech po sobě,“ uvedl ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav Petřík.

Mimořádný svoz odpadu z bioopelnic tak proběhne na celém území města se zavedeným odděleným svozem bioodpadu ve 46. a 47. týdnu následovně:

11.11. Slavonín, Nemilany

12.11. Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí

13.11. Chomoutov, Lazce, N. Ulice

14.11. Holice, N. Svět

15.11. Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček

19.11. Černovír, Hradisko, Hejčín, Řepčín

20.11. N. Sady, Povel, Olomouc - město

21.11. Neředín, Topolany

22.11. Bělidla, Chválkovice, Týneček

 „Žádáme občany, aby biopopelnice určené k vývozu přistavili dle harmonogramu na obvyklá místa,“ doplnil ředitel TSMO Miroslav Petřík.

Systém sběru bioodpadu byl v roce 2011 rozšířen do všech městských částí města Olomouce. Vzhledem k tomu, že bioodpad tvoří více než 40% komunálního odpadu, je systém odděleného sběru jednou z možností, jak snižovat objem klasických skládek a přispívat k ochraně životního prostředí. Zavedení sběru bioodpadu vychází z požadavků legislativy ČR a EU, ve kterých jsou stanoveny podmínky k omezení ukládání bioodpadu na klasické skládky.

Speciální nádoby o objemu 240 litrů, které slouží k ukládání rozložitelných zbytků ze zahrady a kuchyně, i svoz bioodpadu jsou obyvatelům města poskytovány v rámci místního poplatku za komunální odpad zdarma. Obsah biopopelnic je pravidelně vyvážen do kompostárny, kde je recyklován k dalšímu využití.

Veškeré podrobnosti o biodpadu v Olomouci na: http://www.olomouc.eu/bio/uvod

Svoz odpadů ve státní svátek 28.10.2013

Ve státní svátek 28.10.2013 bude probíhat svoz odpadů beze změn podle běžného harmonogramu.
Sběrové dvory pro občany v Hodolanech na ul. Chelčického a v Neředíně za hřbitovem, sběrový dvůr pro podnikatele budou ve státní svátek 28.10.2013 uzavřeny.

Soutěž "Sbírej a vyhraj" pokračuje

Termín soutěže prodloužen do konce října Pracovník sběrného dvora bude rozdávat občanům, kteří donesou vysloužilé spotřebiče skupiny ASEKOL (jejich seznam je níže) leták, do kterého dá za každý spotřebič 1 razítko. Občan může přinést také vytištěný leták ze stránek ASEKOLu, na ten dá pracovník sběrného dvora také razítko. Soutěž probíhá do 31.10.2013 a ceny jsou tablet, mobilní telefon, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač a flash USB paměť.

Jakmile občan nasbírá 5 razítek, vyplní na leták kontaktní údaje, odpoví na soutěžní otázku a leták odešle na uvedenou adresu.

Spotřebiče skupiny ASEKOL jsou:

- TV

- PC monitory, PC, notebooky, klávesnice, myši

- videokamery, videozařízení

- CD přehrávače

- digitální fotoaparáty

- audio, hifi rádia

- mobilní i klasické telefony

- kalkulačky, videohry, apod.

- a další zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (skupina 3 dle zákona o odpadech)

Leták ke stažení zde

Na Radíkovské pevnůstce úspěšně soutěžili i naši dřevorubci

Technické služby byly partnery akce Jesenický dřevorubec, která probíhala o víkendu 17.-18.08.2013 ve fortu v olomoucké městské části Radíkov. Na dřevorubce čekaly čtyři soutěžní disciplíny. Soutěže se zúčastnili také pracovníci provozovny veřejné zeleně TSMO, a.s. Soutěžící nejdříve museli vyměnit řetěz na motorové pile a pak s její pomocí odřezat kotouč z volně stojícího polene, následně uřezali další kotouč klasickou ruční pilou „břichatkou" a nakonec museli rozštípnout poleno na dva kusy. Naši soutěžící se umístili na krásném druhém místě, a to nejen v kategorii jednotlivců (Martin Vachutka), ale i družstev (Martin Vachutka a David Kapaňa).

Společné foto z vyhlášení vítězů „Jesenického dřevorubce“ za účasti hejtmana kraje Jiřího Rozbořila a ředitele TSMO Miroslava Petříka

 

Ojedinělá dřevorubecká soutěž v radíkovském fortu s aktivní účastí TSMO, a.s.

Technické služby jsou partnery atraktivní akce s názvem „Jesenický dřevorubec“, která proběhne ve Fortu v Radíkově (ul. Na Pevnůstce, Olomouc – Radíkov) ve dnech 17. - 18. srpna 2013 - vždy od 9 do 18 hodin. Nedělního soutěžního dřevorubeckého čtyřboje se zúčastní také dva týmy pracovníků provozovny veřejné zeleně TSMO, a.s. Po oba dny je připraven bohatý doprovodný program k tématu zpracování dřeva.

Jesenicky_drevorubec_fort_radikov_plakat 

Svoz ve státní svátky

Během červencových státních svátků 5. a 6. 7. 2013 budou Technické služby města Olomouce, a.s. zajišťovat svoz odpadu bez omezení dle pravidelného harmonogramu. Pouze sběrové dvory budou v­e sváteční dny uzavřeny.

Olomoucký Mattoni 1/2MARATON

Společnost Technické služby města Olo­mouce podporuje Olomoucký Mattoni 1/2 MARATON. Ten je součástí RunCzech běžecké ligy a letos se ho aktivně zúčastní i zástupci naší společnosti, a to ve štafetě na 21 km a v rodinném běhu. Přijďte i vy 22. 6. 2013, ať už aktivně nebo jako diváci s námi podpořit tuto akci – podrobnosti na ­www.ru­nczech.czZajímavosti na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc.

Využijte služeb čerpací stanice a mycí linky na ul. Libušina

Připomínáme, že na ulici Libušina provozujeme čerpací stanici pohonných hmot, a to od pondělí do pátku od 6 do 16 hodin (netýká se smluvních odběratelů); v sobotu a neděli je zavřeno. Tel.: 585 700 081, mobil: 731 194 990, e-mail: cerpacistanice@tsmo.cz. Čerpací stanice se nachází v areálu společnosti v Olomouci - Chválkovicích, ul. Libušina 554/103. Tel.: 585 700 081, mobil: 731 194 990, e-mail: cerpacistanice@tsmo.cz. Čerpací stanice přijímá hotovostní platby, platby platebními kartami, kartou CCS a čipovými kartami (u smluvních odběratelů). Aktuální (týdenní) ceny PHM jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti. V případě zájmu o samoobslužné tankování na základě smlouvy a přidělené čipové karty mohou podnikatelské subjekty kontaktovat Ing. Miloslava Sobotku, vedoucího obchodního úseku, tel. 585 205 903, e-mail: miloslav.sobotka@tsmo.cz.

Součástí čerpací stanice je mycí linka nákladních vozidel a kamionů, dezinfekce vozů převážejících potraviny. Provozní doba mycí linky je pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. V sobotu a neděli je mycí linka zavřena. V případě zájmu o mytí vozidel doporučujeme objednat se na tel. čísle 585 700 081. Ceník mytí najdete rovněž na webových stránkách společnosti www.tsmo.cz.

Sběr vysloužilého elektra podpoří soutěž o hodnotné ceny

O tablet, mobilní telefon či fotoaparát budou moci soutěžit obyvatelé našeho kraje, kteří se zapojí do klání „Sbírej a vyhraj!“.

 Od května do konce září budou moci na vytipovaných sběrných dvorech v Olomouci, Jeseníku, Přerově, Prostějově a Šumperku odevzdávat nepotřebná elektrozařízení a zapojit se tak do slosování.

 „Za každý odevzdaný přístroj obdrží razítko do speciální hrací karty. Ta bude společně s drobnými dárky k dispozici na sběrných dvorech zapojených do soutěže. Pouze pět razítek, respektive nepotřebných spotřebičů, stačí k zapojení do soutěže,“ popsal princip soutěže Zdeněk Kovářík, regionální zástupce neziskové společnosti ASEKOL, která klání organizuje v rámci společného projektu s Olomouckým krajem. Hrací kartu si lze stáhnout a vytisknout i na webu www.asekol.cz v sekci Regionální kampaně.

 Cílem projektu, jehož pilotní ročník proběhl v minulém roce, je zvýšit povědomí občanů o třídění elektra. „V kraji se vloni do soutěže zapojilo 149 lidí, kteří odevzdali 745 elektrospotřebičů. V celé republice se pak do klání zaregistrovaly téměř tři tisícovky účastníků a vybralo se téměř 15 tisíc kusů starých spotřebičů,“ upřesnil Kovářík. Nejčastěji podle jeho slov obyvatelé odevzdávali drobná elektrozařízení, například mobilní telefony, počítačové myši či klávesnice.

 Do projektu jsou zapojeny následující sběrné dvory: Olomouc - Neředín, (Třída Míru, za krematoriem), Olomouc – Hodolany (Chelčického), Prostějov (Anenská 11), Prostějov (Průmyslová), Přerov (Na hrázi 17, areál TS města Přerova), Šumperk (Příčná) a Jeseník (Otakara Březiny 168/41, areál TS Jeseník). Podrobná pravidla jsou k dispozici na stránce http://www.asekol.cz/cs/leve-menu/regionalni-kampane/sav-oloumoucky.html.

 Občané Olomouckého kraje třídí elektroodpad svědomitě. Loni každý z nich společnosti ASEKOL průměrně odevzdal 1,87 kg vysloužilých elektrozařízení, což mimo jiné představuje například téměř 44 tisíc starých televizorů a počítačových monitorů. Olomouckému kraji tak v pomyslném celostátním žebříčku sběru elektra patří třetí místo.

 Obyvatelé regionu mají možnost odevzdávat nepotřebné elektrospotřebiče v celkem 50 sběrných dvorech. Na čtyřiadvaceti místech v celém kraji lze k uložení starých televizních přijímačů využít speciální uzamykatelné přístřešky, tzv. E-domky. Mobilní telefony a či drobné elektronické hračky a baterie zase patří do speciálních červených kontejnerů, umístěných ve frekventovaných lokalitách. Těch je na území Olomouckého kraje rozmístěno přes 80. Občané do nich v loňském roce vytřídili takřka 46 tun drobných elektrozařízení.

Odpad nejlépe třídí Olomoučané

Nejlépe v Česku třídí odpad Olomoučané. K recyklaci poslali za poslední dva roky polovinu komunálního odpadu. Ukázal to průzkum Hnutí Duha, který v Olomouci vyhlásil vítěze soutěže krajských a okresních měst ve využití komunálních odpadů. Hlavní cenu v celostátní soutěži předal primátorovi Martinu Novotnému a řediteli olomouckých technických služeb Miroslavu Petříkovi v rámci Ekojarmarku na Horním náměstí 1. května 2013 zástupce Hnutí Duha Ivo Kropáček. „Jde o příkladný způsob spolupráce města, technických služeb a ekologických organizací,“ řekl k ocenění Jan Piňos z Hnutí Duha.

„Ukazuje se, že s více než 50 procenty vytříděného odpadu jsme v rámci České republiky skutečně na špici a jakýmsi unikátem. Není to však cena samotná, která nás těší, jde o skutečnost, že našim občanům není životní prostředí lhostejné a přistupují k němu velmi zodpovědně. Proto ocenění patří hlavě jim,“ řekl s potěšením náměstek primátora Jan Holpuch, který má oblast životního prostředí ve městě na starosti. K tomu, aby mohli lidé zodpovědně nakládat s komunálním odpadem se statutární město Olomouc snaží vytvářet podmínky již dlouhodobě. „Už v roce 1996 jsme si jako prioritu vzali problematiku třídění komunálního odpadu. Inspiraci jsme hledali například i ve švýcarském Luzernu, partnerském městě, kde mají s tříděním a likvidací bohaté a velmi pozitivní zkušenosti,“ popsala úsilí města vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová.

Klíčem k vysoké míře materiálového využití odpadů je podle Hnutí Duha především správný tah na branku – společná vůle městských politiků, úředníků a technických služeb za přispění ekologických organizací. Právě taková motivace a příkladná spolupráce vedly podle zástupců hnutí k úspěchu i v Olomouci.  „I přes slabou podporu recyklace ze strany státu dokázala města Olomouc, Pardubice, Semily a Svitavy v posledních třech letech vytřídit a recyklovat skoro dvojnásobek národního průměru. Tato města dokazují, že lze dlouhodobě třídit a recyklovat i více než polovinu komunálních odpadů,“ vyzdvihl expert odpadového hospodářství Hnutí Duha Ivo Kropáček.  K důležitým podmínkám jak dobře třídit a recyklovat patří podle ekologa správné nastavení systému třídění bioodpadu, který tvoří až 40 procent hmotnosti popelnic, zajištění maximálního odbytu vytříděným surovinám a v neposlední řadě také kvalitní ekologická výchova a motivace lidí ke třídění. „V komplexním nastavení systému ke sběru a využití bioodpadu jsme byli první na Moravě. Na občana v Olomouci ho připadá přibližně 50 kilogramů, což je v evropském srovnání velmi dobré číslo,“ popisuje ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav Petřík.

Podpora třídění odpadů je z ekologického i ekonomického hlediska prioritou systému odpadového hospodářství města Olomouce i do budoucna. Další novinka v této oblasti proto na Olomoučany čeká ještě letos. Separovaný odpad budou mít možnost nově ukládat doma do speciálních tašek. Zelené, modré a žluté tašky budou distribuovány do domácností nejpozději na podzim.  

V kontextu Evropy recyklují nejlépe obyvatelé belgického Vlámska, kteří třídí a recyklují 72 procent komunálního odpadu, následuje Německo a Rakousko se zhruba 60 procenty. Průměrný občan České republiky vyprodukuje ročně 280 kilo netříděného odpadu. 

Produkce odpadů a míra materiálového využití - roky 2010-2012

prezentace_tasek_trideni 

Náměstek primátora Olomouce Jan Holpuch, ředitel TSMO, a.s. Miroslav Petřík a vedoucí oddělení odboru životního prostředí magistrátu Jana Matzenauerová prezentují jednu z možností na podporu třídění odpadu – sadu speciálních tašek do domácností.

Arionova kašna na Horním náměstí napuštěna

Jeden z novodobých symbolů nástupu opravdového jara v Olomouci představuje napouštění  Arionovy kašny, jejíž provoz a údržbu zajišťují právě Technické služby města Olomouce, a.s. Napouštění je prováděno cisternami a k naplnění kašny je třeba 32 kubických metrů, tedy 32 tisíc litrů studniční vody. Autorem kašny je olomoucký rodák a sochař evropského významu Ivan Theimer.

arionova_kasna

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti květnových svátků

Ve dnech 1. a 8.května 2013 bude prováděn svoz odpadu bez omezení - dle platného harmonogramu. Sběrové dvory pro občany statutárního města Olomouce budou uzavřeny.

Technické služby odstraňují následky kalamitního poškození veřejné zelenĕ

Vzhledem k nenadálé sněhové nadílce došlo v našem městě k velkému poškození keřů a stromů. Naše společnost okamžitě reagovala na tuto situaci a vyslala do terénu pracovníky k likvidaci následků kalamity.

V první řadě jsme se zaměřili na akutní případy, při kterých bylo nutné zasáhnout, aby nedošlo k ohrožení osob. Jen během úterý 19.03.2013 a středy 20.03.2013 bylo odstraněno na 10 poškozených stromů, likvidovaly se ulomené větve a vyvrácené křoviny. K nejsložitějším zásahům - odstranění  nebezpečně ulomených  větví - došlo, mimo jiné, například na ulici Ladova, kde větve  spadly  na osobní automobil, dále na ul. Brněnská, Čajkovského, Dobnerova, kde větve zasahovaly do chodníků a v neposlední řadě na ulici Jílová u mateřské školky zalomené akáty. Vyvrácené stromy budou naši pracovníci odvážet v průběhu dalších dnů, protože pro občany ležící strom přináší menší riziko než nalomené větve.

Občané našeho města byli mimo jiné upozorněni - Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce - o vzniklé situaci a zároveň vyzváni ke spoluúčasti při likvidaci následků vzniklé kalamity, a to formou informací o havarijním stavu stromů a dřevin nejen v okolí jejich bydliště, ale i na celém území města Olomouce. Tyto podněty od občanů bude naše společnost také průběžně řešit.

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

TSMO, a.s. upozorňují, že v pondělí velikonoční 1. dubna 2013 nebude v Olomouci prováděn pravidelný svoz odpadů. Z tohoto důvodu bude celý týdenní harmonogram svozu posunut o jeden den až do soboty (tj. svoz běžně probíhající v pondělí bude mimořádně proveden v úterý 2. dubna 2013 atd. až po páteční svoz, který bude proveden mimořádně v sobotu 6. dubna 2013).

Sponzorský dar pro prvního občánka města Olomouce

Zástupci Technických služeb města Olomouce, a.s. na vítání prvního olomouckého dítěte roku 2013 dne 15.02.2013 v obřadní síni radnice tradičně předali dar - popelnici plnou dětských plen a hygienických potřeb.

 obcanek2013

Svoz vánočních stromků

Samostatný svoz odložených vánočních stromků ve městě Olomouci zahájily Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) v úterý 8. ledna 2013. Svoz bude zajišťován vyčleněným svozovým vozidlem každý pracovní den průběžně dle potřeby. Pracovníci technických služeb žádají občany, aby vánoční stromky odkládali k popelnicím a kontejnerům na směsný odpad. V průběhu celého měsíce ledna budou odpadová stanoviště monitorována a v případě potřeby bude zajištěn mimořádný odvoz stromků.

Stromky budou odváženy do kompostárny v Křelově k dalšímu zpracování a využití. V loňském roce bylo takto svezeno z území města Olomouce více než 24 tun vánočních stromků.

Pozvánka na ples

TSMO, a.s. společně s DPMO, a.s. a VFO, a.s. vás srdečně zvou na společný ples, který se uskuteční 01.02.2013 od 19,30 hod. v Regionálním centru Olomouc.

plak__t2013_ 

 

e-Zpravodaj TSMO

Vážené dámy a pánové, obchodní partneři,

Právě vyšlo druhé číslo e-Zpravodaje ve kterém bychom vás chtěli informovat o činnostech a službách zajišťovaných společností Technické služby města Olomouce, a.s., o zajímavých faktech, připravovaných novinkách a záměrech do budoucna.

Vaše reakce, připomínky, náměty a žádosti o zasílání e-Zpravodaje uvítáme na mailu sekretariat@tsmo.cz.   

SVOZ ODPADŮ, PROVOZ SBĚROVÝCH DVORŮ A OMEZENÍ PROVOZU ČERPACÍ STANICE BĚHEM VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ (24.12. 2012 – 05.01.2013)

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují občanům, že v období vánočních a novoročních svátků bude svoz odpadů a provoz sběrových dvorů probíhat v mimořádném režimu.

Svoz odpadů bude probíhat od 24.12.2012 do 31.12.2012 dle platné rajonizace – tedy ve stanovených svozových dnech.

TSMO, a.s. upozorňují občany na posunutí harmonogramu svozu odpadů v prvním lednovém týdnu, kdy se neuskuteční svoz 1.1.2013 a svozy budou pokračovat 2. - 5.1.2013 - tj. ve středu 2.1.2013 proběhne svoz dle úterní rajonizace, ve čtvrtek 3.1.2013 dle středeční rajonizace…

Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech budou ve svátky uzavřeny s tím, že otevřeny budou v řádných provozních hodinách (9 – 17, přestávka 13 – 13,30) do soboty 22.12.2012 a dále ve dnech 27. - 29.12.2012. Běžný provoz sběrových dvorů bude pokračovat od středy 2.1.2013.

Čerpací stanice a mycí linka v areálu Libušina bude pro veřejnost otevřena do pátku 21.12.2012. Po svátcích bude provoz zahájen ve středu 2.1.2013.

Sběrové dvory pro občany ve státní svátek 17.11.2012 uzavřeny

Dotace z Fondu ASEKOL pomohla sběrnému dvoru v Neředíně

Technické služby města Olomouce, a.s. v letošním roce opět využily možnosti podpory finančních prostředků z Fondu ASEKOL, a to ve výši 60 000 korun na opláštění přístřešku určeného ke sběru starých elektrospotřebičů na sběrném dvoru v Neředíně. Stavební práce probíhaly v průběhu letošního léta a umožnily zkvalitnit uskladnění odevzdávaných elektrozařízení.

„Jsme velice rádi, že Rada Fondu Asekol se rozhodla podpořit náš projekt Sběrový dvůr – zastřešení úložného místa na drobné elektrozařízení. Naše poděkování směřuje především k regionálnímu zástupci kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení ASEKOL Zdeňku Kováříkovi, který dlouhodobě zajišťuje komunikaci mezi ASEKOLem a Technickými službami města Olomouce k oboustrannému prospěchu,“ uvedl ředitel TSMO Miroslav Petřík.

 zastreseni_sd_neredin

Ve čtvrtek 27. září se v centru Olomouce dozvíte více o sběru drobného elektra

Do Olomouce přijíždí červený tým ASEKOlu s akcí na podporu sběru drobného elektra - s názvem Najdi si svůj červený kontejner.

Kdy?  Ve čtvrtek 27.9. od 9-17hod. Kde? Na Horním náměstí.

Ten z Vás, kdo přinese nejvíce starého elektra, vyhrává fungl nový mobilní telefon! Na interaktivní mapě si můžete najít červený kontejner, který máte nejblíže, dozvíte se všechno o recyklaci a Vaše malé ratolesti si mohou vysoutěžit různé maličkosti pro radost, zaskotačit ve skákacím hradě, na trampolíně nebo na koloběžce. Další informace jsou na www.cervenekontejnery.cz

První výsyp podzemních kontejnerů v Olomouci

Už během prvních dvou týdnů zkušebního provozu zaplnilo nové podzemní kontejnery na okraji olomoucké městské památkové rezervace 220 kilogramů papíru. Symbolický první výsyp nádob na tříděný odpad zapuštěných v zemi proběhl za účasti náměstků primátora Olomouce, dodavatelských firem, novinářů a také zástupců vedení společnosti TSMO, a.s. v pondělí 24. září 2012.

Vůbec první podzemní kontejnery v Olomouci nechala radnice instalovat na třídě Svobody, v Aksamitově a Lafayettově ulici nákladem 2,1 mil Kč, protože uvnitř městské památkové rezervace není možné trvale umisťovat sběrné nádoby na veřejná prostranství.

„Vyprazdňování nádob na papír, sklo a plast vždy v objemu 3 kubíky bude zajišťovat speciální sběrný vůz se zvedacím ramenem z autoparku naší společnosti,“ uvedl při prvním výsypu kontejnerů ředitel TSMO Miroslav Petřík.

Na území města Olomouce je celkem 720 stanovišť pro sběr separovaného odpadu. Během loňského roku vytřídili Olomoučané přes 6500 tun odpadu (sklo, papír, plasty, nápojové kartony). Nejvíce bylo papíru, konkrétně 4285 tun.

 Více zde

IMG_5992

Bezbariérové úpravy v Olomouci - Lazecké ulici

Bezbariérové úpravy pro pěší v Lazecké ulici - ve dvou úsecích o celkové délce 650 metrů - provádějí od začátku září olomoucké technické služby. Vedle úprav dlažby se zřízením vodicí linie pro nevidomé a snížením obrub chodníků zahrnuje bezbariérové řešení také úpravy přechodů pro chodce a jejich nasvětlení a rovněž výsadbu zelených ploch.

Naproti baseballovému hřišti u autobusové zastávky bude bezpečnost chodců zajišťovat nově vybudovaný ostrůvek. Tomu musí odpovídat také nové šířkové uspořádání vozovky.

Termín pro dokončení stavebních prací je stanovený na polovinu listopadu letošního roku. Z celkových nákladů 2,6 mil. korun pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury přibližně 1,8 mil. Kč.

Projekt „Bezbariérová Olomouc“ realizuje radnice už od roku 2001.

http://www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/projekt-bezbarierova-olomouc/5679

SAM_3535 

Oznámení o uzavření podzemního parkoviště

Svoz odpadů ve státní svátek 28.9.2012

První podzemní kontejnery na tříděný odpad už jsou v zemi

Instalaci prvních podzemních odpadových nádob v Olomouci provedlo  v úterý 14. srpna sdružení firem Horstav a Sulo Olomouc na vybraném stanovišti v městské památkové rezervaci - u vjezdu do Lafayettovy ulice z třídy Svobody. Další dvě stanoviště pro podzemní kontejnery budou uvedeny do provozu rovněž do konce srpna, a to na třídě Svobody u hotelu Trinity  a v Aksamitově ulici. Podzemní kontejnery pořídilo statutární město Olomouc nákladem 2,1 mil. Kč s využitím evropské dotace. Vyprazdňování a svoz odpadů ze tří kontejnerů na plasty, papír a sklo (každý o objemu 3 kubíky) bude zajišťovat naše společnost TSMO, a. s. speciálním sběrným vozem se zvedacím ramenem.

 DSC02416

 DSC02425

Změna provozní doby čerpací stanice na ul. Libušina

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. upravila provozní dobu čerpací stanice pohonných hmot na Libušině ulici, a to: pondělí až pátek od 6 do 17 hodin (netýká se smluvních odběratelů), v sobotu a neděli zavřeno.

Tel.: 585 700 081, mobil: 731 194 990, e-mail: cerpacistanice@tsmo.cz.

Čerpací stanice se nachází v areálu společnosti v Olomouci - Chválkovicích, ul. Libušina 554/103. Čerpací stanice přijímá hotovostní platby, platby platebními kartami, kartou CCS a čipovými kartami (u smluvních odběratelů). Aktuální (týdenní) ceny PHM jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

Součástí čerpací stanice je mycí linka nákladních vozidel a kamionů, dezinfekce vozů převážejících potraviny. Provozní doba mycí linky zůstává nezměněna: pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. v sobotu a neděli je mycí linka zavřena. V případě zájmu o mytí vozidel doporučujeme objednat se na tel. čísle 585 700 081. Ceník mytí najdete rovněž na webových stránkách společnosti www.tsmo.cz.

Svoz ve státní svátky

Další ocenění města za úspěchy v odpadovém hospodářství

Statutární město Olomouc slavilo velký úspěch v Hradci Králové na konferenci „Odpady a obce“, kterou každoročně pro všechny obce a města České republiky organizuje  společnost EKO-KOM, a.s..  Hodnocení výsledků za rok 2011  vyneslo naše město v soutěži  „O Křišťálovou popelnici 2011“ opět do finále, kam bylo vybráno jako jediné z větších měst České republiky (nad 26 tisíc obyvatel).

Zástupci města byli rovněž organizátory konference požádání o prezentaci  Systému odpadového hospodářství ve městě Olomouci, která proběhla dne 7.6.2012. Olomouc je jedním z mála měst, které plní všechny požadavky plánu odpadového hospodářství a je oceňováno především za koncepčnost a komplexnost systému nakládání s odpady.

V kuloárech  konference byli občané města Olomouce označeni za megatřídiče.

Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli.

e-Zpravodaj TSMO

Vážené dámy a pánové, obchodní partneři,

žijeme v době, kdy informace ovlivňují naše životy, rozhodují o úspěších nebo nezdarech. Proto přicházíme s novou možností, jak vás informovat o činnostech a službách zajišťovaných společností Technické služby města Olomouce, a.s., o zajímavých faktech, připravovaných novinkách a záměrech do budoucna.

Předkládáme první číslo e-Zpravodaje TSMO. Vaše reakce, připomínky, náměty a žádosti o zasílání e-Zpravodaje uvítáme na mailu sekretariat@tsmo.cz.  


Třídění odpadů zaujalo návštěvníky olomouckého Ekojarmarku

V Olomouci se, jako každoročně, konal festival Ekologické dny. Nedílnou součástí této ekologické akce je tradičně také Ekojarmark, který probíhá na Horním náměstí pravidelně 1.května. Naše společnost byla letos opět u toho. Podíleli jsme se nejen na celkovém úklidu po této záslužné a hojně navštěvované akci, ale jako jeden z významných partnerů měla naše společnost prezentační stánek přímo na náměstí naproti radnice. Zde se děti formou různých soutěží učily třídit odpad, mohly si prohlédnout a zkusit „řídit“ svozové vozidlo, prozkoumat vytříděný odpad a dozvěděl se touto formou mnoho zajímavého o likvidaci a třídění odpadů. Se zájmem se setkaly také propagační materiály společnosti. Můžeme s potěšením konstatovat, že i díky krásnému počasí, byl zájem občanů Olomouce velký.

 01052012427

01052012428 

IMG_1107 

IMG_1108 

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti květnových svátků

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

Aktuální nabídka čerpací stanice Technických služeb města Olomouce na ul. Libušina

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. převzala a dne 5. března 2012 zahajuje provoz čerpací stanice PHM, kde můžete tankovat kvalitní motorovou naftu a automobilový benzín NATURAL 95. Čerpací stanice se nachází v areálu společnosti v Olomouci - Chválkovicích, ul. Libušina 554/103 (viz mapka). Čerpací stanice přijímá hotovostní platby, platby platební kartou a kartou CCS. Aktuální (týdenní) ceny PHM jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti – k datu zahájení provozu činí cena motorové nafty Kč 36,00, aut. benzínu NATURAL 95 35,80.

Provozní doba čerpací stanice je pondělí až pátek od 6:00 do 20:00 hodin, v sobotu a neděli zavřeno. Tel.: 585 700 081, mobil: 731 194 990, e-mail: cerpacistanice@tsmo.cz.

Součástí čerpací stanice je mycí linka nákladních vozidel a kamionů, dezinfekce vozů převážejících potraviny. Provozní doba mycí linky je pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin, v sobotu a neděli je mycí linka zavřena. V případě zájmu o mytí vozidel doporučujeme objednat se na tel. čísle 585 700 081. Ceník mytí najdete zde.

Kde najdete naši čerpací stanici:

cerpaci_stanice1 

Svoz vánočních stromků přinesl rekordní množství materiálu

Bude zahájen svoz vánočních stromků

Samostatný svoz odložených vánočních stromků ve městě Olomouci zahájí Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) v pondělí 9. ledna 2012 a bude zajišťován vyčleněným svozovým vozidlem každý pracovní den průběžně dle potřeby. Pracovníci technických služeb žádají občany, aby vánoční stromky odkládali k popelnicím a kontejnerům na směsný odpad. V průběhu celého měsíce ledna budou odpadová stanoviště monitorována a v případě potřeby bude zajištěn mimořádný odvoz stromků.

Stromky budou odváženy do kompostárny v Křelově k dalšímu zpracování a využití. V loňském roce bylo takto svezeno z území města Olomouce více než 18 tun vánočních stromků.

deník 2.1.2012 Silvestrovské oslavy se obešly bez následků

2012_01_02_V_centru_m__sta_z__stalo_p__l_tuny_st__ep__

Pracovníci technických služeb uklidili tunu „silvestrovských“ odpadků

2012_01_02_V_centru_m__sta_z__stalo_p__l_tuny_st__ep__

SVOZ ODPADŮ A PROVOZ SBĚROVÝCH DVORŮ BĚHEM VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ (24.12. 2011 – 02.01.2012)

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují občanům, že svoz směsného komunálního odpadu ve městě Olomouci bude po celé období vánočních a novoročních svátků probíhat dle platné rajonizace – tedy ve stanovených svozových dnech. 23.12.2011 a 26.12.2011 bude posílen svoz papíru (modré kontejnery).

Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a v Hodolanech na ul. Chelčického budou ve státní svátky a na Silvestra uzavřeny s tím, že otevřeny budou v řádných provozních hodinách (9 – 17 h., přestávka 13 – 13,30 h.) až do 23.12.2011 a dále ve dnech 27. - 30.12 2011. Běžný provoz sběrových dvorů bude pokračovat od úterý 03.01.2012.

Svoz odpadů ve státní svátek 17.11.2011

Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2011 – březen 2012)

Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním období omezen na interval 1 x měsíčně. Termíny posledních svozů bioodpadu v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících prosinec, leden, únor a březen jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce.

K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu dubna 2012:

Sudý (14.) týden – od 3.4.2012.

Lichý (15.) týden – od 10.4.2012 – !!! v tomto týdnu dochází výjimečně k posunu svozového dne z důvodu Velikonočních svátků (místo pondělí bude svoz v úterý, úterý -> středa, … atd. …, pátek -> sobota), v dalším období pak bude svoz již v původních svozových dnech !!!

 svoz_bio_zima_2011802


 

Otevřen nový sběrný dvůr v Olomouci - Neředíně

Nový sběrný dvůr byl od úterý 1. listopadu otevřen v Olomouci - Neředíně za krematoriem. Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) umožní občanům města po téměř půlroční přestávce využít služeb tohoto zařízení. „Na místě původního dvora a dočasné meziskládky odpadů ze hřbitova vznikl na ploše 818 m2 moderní sběrný dvůr se zvýšeným komfortem pro uživatele. Lidé budou moci projet dvorem a průběžně vyhazovat velkoobjemový odpad do kontejnerů pod rampou," uvedl ředitel olomouckých technických služeb Miroslav Petřík.

Investice si vyžádala včetně nákupu nové svozové techniky a kontejnerů více než devět milionů korun. Většina nákladů, téměř 6 milionů korun, byla hrazena za pomoci evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí. Stavba byla provedena v rekordně krátkém čase 170 dní firmou Provádění staveb Olomouc, a.s. Kapacita sběrného dvora je plánována na 1715 tun odpadů za rok.

Provozní doba bude v úterý až sobotu od 9 do 17 hodin (s přestávkou 13 - 13,30 hod.). Občané Olomouce se zde budou moci zbavit nejen objemného odpadu (nábytek, koberce), bioodpadu (tráva, dřevo), ale i již nepotřebných elektrospotřebičů (pračky, ledničky, vysavače, žehličky, TV, PC, monitory atp.). Dále zde mohou odložit nebezpečný odpad (staré barvy, léky, plechovky od barev), baterie, zářivky, vyjetý olej, použitý jedlý olej a staré železo. Na dvoře nebudou přijímány pneumatiky a stavební odpad. Tyto odpady lze uložit za poplatek na Sběrovém dvoře pro podnikatele v areálu TSMO v Olomouci - Chválkovicích (U Panelárny 3).

IMG_3619 

IMG_3581 

Pracovníci olomouckých technických služeb zasahovali u zříceného domovního štítu

V centru Olomouce v ulici 8. května se v pondělí 17. října před 10. hodinou zřítila část domu. Trosky zasáhly kolemjdoucí ženu, která zraněním na místě podlehla. Z domu bylo evakuováno devět lidí. Tramvajová doprava byla dočasně přerušena a nahrazena autobusovou. Po zásahu hasičů s výškovou technikou a provedeném šetření nastoupili na místo pracovníci TSMO, a.s., aby odklidili a odvezli několik kubíků suti. Následně vyčistili širší okolí poškozené budovy a osadili na přiléhající chodník bezpečnostní zábrany.

Pracovn__ci_TSMO_zaji____uj___z__brany_v_ul._8._kv__tna 

 Dokon__en_____klid_v_ulici_8._kv__tna

Svoz odpadů ve státní svátek 28.10.2011

Ve státní svátek 28.10.2011 bude probíhat svoz odpadů bez omezení.
Sběrový dvůr pro občany Chelčického a sběrový dvůr pro podnikatele budou během státního svátku uzavřeny. Sběrový dvůr pro občany bude následně otevřen v sobotu dne 29.10.2011, sběrový dvůr pro podnikatele bude opět otevřen v pondělí 31.10.2011.
Nadále trvá výluka sběrového dvoru pro občany v Neředíně (za hřbitovem), který bude otevřen 1.11.2011.

Dodávka vozidla pro údržbu veřejného osvětlení.

VZMR/11/11 Dodávka vozidla pro údržbu veřejného osvětlení. Termín pro odevzdání nabídek 19.10.2011 do 12.00 hod.
Zadávací dokumentace u Ing. Miloslava Sobotky, mobil 603 577 977, e-mail: miloslav.sobotka@tsmo.cz.

Akce „Jeden dětský den nestačí“ již v neděli 4. září 2011

Technické služby města Olomouce, a.s. nebudou opět chybět na akci „Jeden dětský den nestačí“ se svým propagačním stánkem. Zde se mohou návštěvníci zábavnou formou seznámit se zásadami třídění odpadů, ale také si prohlédnout kabinu moderního „popelářského“ auta.  Společně s Lanovým centrem PROUD Olomouc a Nadací Malý Noe tak zveme na pravý dětský den, který se koná v neděli 4. 9. od 10 do 17 hodin v lanovém centru na Lazcích. (viz Pozvánka).

Svoz odpadů ve státní svátek 28.09.2011

Ve státní svátek 28.09.2011 bude probíhat svoz odpadů bez omezení.

Sběrový dvůr pro občany Chelčického a sběrový dvůr pro podnikatele budou během státního svátku uzavřeny, tzn. budou v provozu do úterý 27. září a otevřeny opět od čtvrtka 29. září.

Nadále trvá výluka sběrového dvoru pro občany v Neředíně (za hřbitovem).

Podzimní sběrové soboty

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují "Podzimní sběrové soboty 2011". Akce začíná v sobotu dne 17. září 2011 a končí v sobotu dne 19. listopadu 2011, podrobný harmonogram sběrových sobot najdete zde.

Občané našeho města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho odstranění. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), použitý jedlý olej, domácí vyřazené elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC, zářivky apod.), zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek apod.)a organický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen s­amostatný kontejner. Stavební odpady se při sběrových sobotách neodebírají.

Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den, po 13:00 hodině, budou odvezeny. Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze v tomto vyhrazeném čase.

Informace ke svozu odpadů a uzavření sběrových dvorů ve státní svátky 5. - 6. 7. 2011

Ve dnech 5. – 6. července 2011 bude probíhat svoz odpadů bez omezení.
Sběrový dvůr pro občany Chelčického a sběrový dvůr pro podnikatele budou  během státních svátků uzavřeny, tzn. budou v provozu do pondělí 4. července a otevřeny opět od čtvrtka 7. července. 

Nadále trvá výluka sběrového dvoru pro občany v Neředíně (za hřbitovem).

Nové parkovací karty v podzemním parkovišti v přednádraží

V současné době probíhá bez přerušení běžného provozu na podzemním parkovišti v přednádražím prostoru rekonstrukce a výměna parkovacího závorového systému. V souvislosti s touto rekonstrukcí bude provedena i výměna stávajících parkovacích karet za nové. Výměnu dlouhodobých parkovacích karet bude provádět průběžně od 20.6.2011 obsluha podzemního parkoviště. Po předložení stávající parkovací karty bude oproti podpisu vydána nová parkovací karta  se stejným rozsahem platnosti.

Upozornění na změnu frekvence svozu směsného komunálního odpadu

V souvislosti se zavedením svozu bioodpadu v dalších lokalitách města Olomouce dochází také k úpravě systému svozu klasického (směsného) komunálního odpadu. Svozové dny směsného komunálního odpadu (SKO), zavedené v jednotlivých ulicích a lokalitách, se oproti dosavadnímu stavu nemění, avšak vývoz bude probíhat ve čtrnáctidenním intervalu. Tato změna se od června týká zbývajících částí města, tj. Hodolan, Černovíru, Klášterního Hradiska, Hejčína, Řepčína, Olomouce – města, Pavloviček, Povlu a Nových Sadů – s výjimkou sídlišť, lokalit s většími bytovými domy a historického centra.

Pokud nebude v konkrétním případě dostačovat kapacita stávající popelnice, bude tato situace řešena individuálně na základě žádosti (přidáním další nebo větší nádoby) na Magistrát města Olomouce - odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 4. patro, kancelář č. 4.29 – kontaktní osoba Mgr. Petr Swaczyna (e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu , tel.: 588 488 335).

 

Aktuální termíny svozu směsných komunálních odpadů:

Lokalita                                 poslední svoz odpadů      nejbližší svoz

                                                  v týdenní frekvenci             směsných odpadů

Hodolany                                31.5.2011                                14.6.2011

Černovír, Kl. Hradisko       27.5.2011                                10.6.2011

Hejčín, Řepčín                     24.-25.5.2011                         7.-8.6.2011

Olomouc - město                 23.-24.5.2011                         6.-7.6.2011

Pavlovičky                             1.6.2011                                   15.6.2011

Povel                                       24.5.2011                                 7.6.2011

Nové Sady                            25.5.2011                                 8.6.2011

 

Zkoušky pevnosti a stability stožárů veřejného osvětlení

Technické služby města Olomouce, a.s. zajistily testování stability stožárů veřejného osvětlení na ulicích Foersterova, Velkomoravská, Zamenhofova a Poupětova. Ke zkoušce stability stožárů byla využita speciální Rochova metoda, kdy se uměle vyvolá větrné zatížení, které namáhá stožár na ohyb. K vyhodnocení zkoušky slouží elektrickými senzory vykreslený diagram, jaký je používán při zkouškách materiálů. Na rozdíl od  běžně používaných postupů Rochova metoda zkoumá současně pevnost materiálu i ukotvení stožárů. Vyhotovený protokol slouží v souladu s evropskými normami jako doklad pro bezpečný provoz zařízení po dobu šesti let.

test_stability_stozaru 

deník 18. května 2011Sběrový dvůr se zdvojnásobí, pojme patnáct set tun odpadu

2011_05_18___l__nek_Ol._den__k_Sb__rov___dv__r..

Sběrový dvůr v Neředíně uzavřen! Mimořádné sběrové soboty na parkovišti u krematoria

Připomínáme občanům, že z důvodu stavebních prací je sběrový dvůr v Neředíně od 1. května uzavřen. Naopak byl posílen provoz sběrového dvoru v Hodolanech v Chelčického ulici, kde je nyní otevřeno od pondělí do soboty od 8 až do 20 hodin.

V souvislosti s uzavřením sběrového dvora v Neředíně probíhají v následujících termínech mimořádné sběrové soboty:

07.05.2011    od 8 do 13 hod.    parkoviště u krematoria (tř. Míru)

14.05.2011    od 8 do 13 hod.    parkoviště u krematoria (tř. Míru)

21.05.2011    od 8 do 13 hod.    parkoviště u krematoria (tř. Míru)

28.05.2011    od 8 do 13 hod.    parkoviště u krematoria (tř. Míru)

04.06.2011    od 8 do 13 hod.    parkoviště u krematoria (tř. Míru)

Kuky se vrací a Cesty odpadů ve Vlastivědném muzeu

Téměř před rokem vstoupil do českých kin nejnovější snímek režiséra a producenta Jana Svěráka Kuky se vrací. Nejen s medvídkem Kukym, ale i s dalšími hrdiny snímku se od 29. dubna mohou děti i dospělí setkat na výstavě, kterou pořádá Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, a. s. (TSMO) Originální loutky a rekvizity výtvarníka Jakuba Dvorského z filmu zaplní Velký sál muzea, v němž dokonce díky vstřícnosti Lesů města Olomouce vyroste skutečný les a malí, ale možná i hraví velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet Hergotmobil, který podle filmového modelu vyrobili pracovníci Vlastivědného muzea v Olomouci,“ slibuje ředitel muzea Břetislav Holásek.

Současně se zde představí doprovodná výstava s názvem „Cesty odpadů“, kterou připravily TSMO ve spolupráci s centrem Sluňákov. „Tato doprovodná expozice představuje cesty, kterými se odpady z olomouckých domácností proměňují na nové výrobky. Snažili jsme se názorně a přitom zábavně ukázat, že třídění odpadů má smysl. Podobně jako filmový Kuky, který nechce zpátky na skládku, si nepřejeme, aby na skládce zbytečně končilo velké množství využitelných surovin,“ říká k obsahu „odpadové“ výstavy Miroslav Petřík, ředitel TSMO.

Centrum Sluňákov vytvořilo k výstavě hru pro rodiče a děti nazvanou Olomouc očima Kukyho přátel mapu ke hře najdete zde. „Vyrobte si svého vlastního Kukyho z něčeho starého, co najdete doma nebo venku. Dejte mu jméno, posaďte ho a vyfotografujte někde v Olomouci na veřejném prostranství. Fotografii pošlete na e-mail info@slunakov.cz a popište, proč jste vybrali právě toto místo,“ nabádá organizátor hry Michal Bartoš. Výstavu Kuky se vrací můžete zhlédnout od 29. dubna do 31. července letošního roku, otevřena bude denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin.

Stavební práce vyvolají výluku sběrového dvora v Neředíně

Výstavbu nového sběrového dvora v Neředíně zahájí v květnu Technické služby města Olomouce, a.s. „Investice si vyžádá včetně nákupu nové svozové techniky a kontejnerů více než devět milionů korun. Většinu nákladů uhradí evropská dotace z Operačního programu Životní prostředí,“ uvedl ředitel technických služeb Miroslav Petřík.

Nový sběrový dvůr technické služby vybudují za krematoriem na místě stávajícího dvora a dosavadní meziskládky odpadů ze hřbitova. "Nový dvůr bude oproti stávajícímu zhruba dvakrát větší a díky investici se rovněž zvýší komfort zařízení pro uživatele. Lidé budou moci projet dvorem a průběžně vyhazovat velkoobjemový odpad do kontejnerů pod rampou," zdůraznil Petřík.

Z důvodu stavebních prací bude sběrový dvůr v Neředíně od 1. května uzavřen. Naopak bude posílen provoz sběrového dvoru v Hodolanech v Chelčického ulici, takže zde bude - po dobu výstavby v Neředíně - otevřeno od pondělí do soboty od 8 až do 20 hodin. Navíc každou květnovou a první červnovou sobotu proběhnou na parkovišti u krematoria speciální sběrové soboty jako náhrada za uzavřený sběrový dvůr. Stavba nového dvora v Neředíně by měla být hotová do konce října.

Rozšíření svozu bioodpadu do všech městských částí

Statutární město Olomouc ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, a.s. rozšiřuje od letošního roku systém svozu bioodpadu do všech městských částí. Hlavním impulzem pro tento krok jsou nejen požadavky legislativy v oblasti odpadového hospodářství, ale především pozitivní ohlasy občanů z lokalit, kde třídění bioodpadu již probíhalo v minulém období.

Se zavedením svozu bioodpadu je spojena změna četnosti svozu směsného komunálního odpadu (SKO). Svoz SKO bude celoročně stanoven na 1x za 14 dní, přičemž se nebudou měnit stávající svozové dny SKO v jednotlivých ulicích. Omezení četnosti svozu SKO se bude týkat i občanů, kteří se do svozu bioodpadu nezapojí! (Výjimkou budou pouze lokality s většími bytovými domy, panelová sídliště a historické centrum města.)

U rodinných domů, kde po omezení svozu SKO nebude dostačovat kapacita stávající popelnice, bude tato situace řešena individuálně na základě žádosti přidáním další nádoby nebo výměnou za větší. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že upravený systém svozu – střídavý svoz SKO a bioodpadu (s dalším rozšířením možností tříděného sběru) - je funkční a efektivní.

Nový systém sběru bioodpadu umožňuje zbavit se jednoduše organických zbytků ze zahrady a kuchyně (tráva, listí, zbytky zeleniny a pod.). Pro jejich uložení slouží speciální nádoby - biopopelnice, které občané (ti, kteří se doposud do projektu nezapojili) obdrží zdarma.

BIOpopelnice jsou v rámci místního poplatku za komunální odpad bez dalších výdajů pravidelně vyváženy. BIOpopelnici lze objednat prostřednictvím on-line formuláře na adresewww.olomouc.eu/bio. Jednoduchou žádost lze podat také dalšími způsoby: poštou, e-mailem (petr.swaczyna@olomouc.eu) nebo i telefonicky (588 488 335). O vyzvednutí biopopelnice u Technických služeb budou žadatelé následně informováni.

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

Zahajují jarní sběrové soboty

Odbor životního prostředí magistrátu spolu s Technickými službami města Olomouce, a.s. (TSMO) organizují a zabezpečují „Jarní sběrové soboty 2011“.  Akce začíná již v sobotu 26. března a končí v sobotu 4. června. Občané našeho města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad, a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho likvidaci.

Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), použitý jedlý olej, domácí elektrospotřebiče (ledničky, pračky,  televizory, rádia, PC apod.), zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, baterie, zářivky apod.) a  bioodpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner.

Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů. Kontejnery budou na stanoviště přistaveny vždy v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den, po 13:00 hodině, budou odvezeny. Pracovníci Technických služeb důrazně žádají spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze v tomto vyhrazeném čase.

Aktuální harmonogram sběrových sobot najdete zde.

Třídění bioodpadu v Olomouci je úspěšné

Speciální hnědé popelnice byly v roce 2010 rozmístěny již ve 14 městských částech, ve kterých proběhl o 16 až 18 svozů ve čtrnáctidenních intervalech při průměrném množství 14 tun bioodpadu  na jeden svoz. Celkem tak  bylo svezeno více než 1200 tun odpadu, který by jinak bez možnosti dalšího využití skončil v běžné popelnici,  případně v horším případě někde na černé skládce na okraji obce.  Celkem se zapojilo více než dva tisíce domácností , takže se v průměru z jedné nádoby vyvezlo více než 550 kg bioodpadu za rok, jenž vzhledem k téměř bezchybnému třídění obyvateli  mohl být využit v kompostárně. Díky odvětrávacímu systému bionádob a probíhajícím procesům se navíc významně  již před vlastním svozem snížila hmotnost sváženého odpadu.

Pro všechny obyvatele, kteří již nyní mají bionádobu u svého domu, proběhl od 14. do 19. února mimořádný zimní svoz, díky němuž bylo sebráno dalších více než 13 tun bioodpadu.

Pro rok 2011 připravilo město Olomouc díky získané dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve spolupráci s TSMO, a.s. rozšíření projektu do rodinné zástavby na celém území města. Veřejnost bude od konce února podrobně informována prostřednictvím široké kampaně v médiích a na internetu.

Zveřejňování veřejných zakázek

Veškeré nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky jsou zveřejňovány v souladu s ustanoveními zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v IS VZ - uveřejňovacím subsystému (www.isvzus.cz), příp. na profilu zadavatele (zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení). Adresa profilu zadavatele je www.e-zakazky.cz.

MF DNES 17.1.2011 V 9 jsme nahlásili, v 10 bylo spraveno. Nejrychleji v zemi

Clanek___dirovy_test2

MF DNES 17.1.2011 "Dírový" test, který tak nějak překvapil

Clanek___dirovy_test

MF DNES 17.1.2011 V 9 jsme nahlásili, v 10 bylo spraveno. Nejrychleji v zemi

Clanek___dirovy_test2

Zahájen svoz vánočních stromků

Ve středu 5. 1. 2011 byl ve městě Olomouci zahájen samostatný svoz vánočních stromků, který bude probíhat každou středu až do konce měsíce ledna. Vzhledem k předpokládanému množství stromků bude proveden navíc mimořádný odvoz v pondělí 10. ledna a další podle aktuální potřeby. Technické služby města Olomouce žádají občany, aby vánoční stromky odkládali k popelnicím a kontejnerům na směsný odpad. Stromky budou odváženy do nově zřízené kompostárny v Křelově k dalšímu zpracování. V loňském roce bylo takto svezeno z území města Olomouce více než 20 tun vánočních stromků.

Silvestr 2010/ Nový rok 2011: úklid začal již v noci.

Ve městě Olomouci mnohde ještě doznívaly oslavy příchodu nového roku a do ulic již vyrazily první skupiny pracovníků Technických služeb, aby zajistily jejich úklid. „Prvních dvanáct  zaměstnanců nastoupilo na posilvestrovské čištění již mezi třetí a čtvrtou hodinou ráno a zaměřili se zejména na centrum města, kde byly oslavy nejintenzívnější,“ řekl Antonín Zívala, vedoucí provozovny místních komunikací a čištění TSMO, a.s. Ještě v noci také vyjely dva zametací vozy a další technika na sběr odpadků. Je až neuvěřitelné, že do rána pracovníci sesbírali téměř 800 kg skleněných střepů, lahví, kelímků, zbytků pyrotechniky a množství dalšího odpadu. Dalších 400 kilogramů smetků odvezly z centra města zametací vozy.

„Ještě před polednem na Nový rok bylo centrum Olomouce uklizeno a práce se přesunuly na sídliště a hlavní ulice“, uvedl Antonín Zívala.

SVOZ ODPADŮ A PROVOZ SBĚROVÝCH DVORŮ BĚHEM VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ (21.12. 2010 – 03.01.2011)

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují občanům, že  svoz směsného komunálního odpadu ve městě Olomouci bude po celé období vánočních a novoročních svátků probíhat dle platné rajonizace – tedy ve stanovených svozových dnech.

Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a v Hodolanech na ul. Chelčického budou ve státní svátky uzavřeny s tím, že otevřeny budou v řádných provozních hodinách (9 – 17, přestávka 13 – 13,30) až do 23. prosince 2010 a dále ve dnech 28. - 31.prosince 2010. Běžný provoz sběrových dvorů bude pokračovat od úterý 4. ledna 2011.

Organizace a způsob provádění zimní údržby místních komunikací v majetku SmOl v období 2010/11

Prováděním opatření s cílem udržení sjízdnosti městských komunikací a schůdnosti chodníků ve městě Olomouci jsou dle rozhodnutí Statutárního města Olomouce (SmOl) pověřeny Technické služby města Olomouce, a.s. (TSmO a.s.).

Tato organizace zajišťuje ve smyslu zákona o pozemních komunikacích zimní údržbu na městských komunikacích (silnicích) v délce 285 km.

Zimní údržba chodníků je prováděna v souladu s ustanovením Nařízení Statutárního města Olomouce č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území statutárního města Olomouce“ v délce 340 km. Rozsah a míra zimní údržby je limitována finančními možnostmi SmOl.

V souladu se zněním platných předpisů byl TsmO, a.s. vypracován a odborem dopravy MmOl schválen Operační plán zimní údržby pro období roku 2010/2011, který zahrnuje tyto základní pojmy:

·   Zimní údržbou městských komunikací se dle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic pro pěší

·   Posyp nebo plužení komunikací se provádí pouze na úsecích dle popisu jednotlivých tras Operačního plánu, zařazených do tří pořadí důležitosti:

I. pořadí – sběrné městské komunikace, důležité z hlediska provozu MHD (IDSOK) a nejvýznamnější obslužní MK zajišťující příjezd k důležitým zařízením a úřadům společenského významu;

II. pořadí – důležité obslužné MK z hlediska dopravní náročnosti (např. komunikace s větším úhlem stoupání atd.);

III. pořadí – ostatní komunikace, které mají význam převážně pro soukromé dopravní prostředky.

Udržované komunikace je možné si dle pořadí důležitosti vyhledat na speciální mapě Olomouce uveřejněné na www.tsmo.cz.

Neudržované komunikace jsou následující:

·   bezejmenná komunikace od ul. Martinovy po komunikaci spojující ul. Tomkovu a ul. Lazeckou,

·   komunikace od vjezdu do starého závodu MŽ po nový vjezd do MŽ,

·   komunikace od napojení na sil. I/46 – ul. Chválkovická po objekt úpravny vody v Černovírském lese,

·   ul. Povelská v rozsahu od napojení na ul. Požárníků po začátek zástavby v Nemilanech,

·   komunikace od zástavby na ul. U rybářských stavů po zástavbu na ul. Rybářské.

    ·   komunikace od Klášterního Hradiska po ulici Pasteurovu (Černá cesta)

    ·   veškeré cyklostezky na území města.

Přehled udržovaných a neudržovaných komunikací včetně chodníků

Posyp komunikací je prováděn posypovou solí v dávkování do 20 g/m2 a to v nejvyšší míře pomocí předkrápění solankou (21% roztok vody a soli), při poklesu venkovní teploty pod –7° Celsia se k posypu komunikací používá drcené kamenivo (frakce 4-8).

Při spadu sněhu ve výši více jak 5 cm se provádí plužení a dle potřeby následný posyp.

Pro zajištění plužení městských komunikací a případného odvozu sněhu z vybraných lokalit města při nadměrném spadu sněhu mají TSmO, a.s. smluvně zajištěnu výpomoc olomouckých firem.

Je nutné upozornit na skutečnost, že TSmO, a.s. provádí zimní údržbu pouze na městských komunikacích; zimní údržbu na krajských, příp. i státních komunikacích provádí Správa silnic Ol. kraje, která tuto zajišťuje i na průtazích přes město Olomouc, a to od ul. Lipenské přes Tovární, Velkomoravskou, Albertovu, Foersterovu a Pražskou; tř. Míru, Litovelská, část ulice Wellnerovy, Hynaisova, Studentská, Dobrovského, Komenského, U podjezdu, Pavlovickou směr Šternberk; Divišova, Hodolanská, Rolsberská, Přerovská; Holická, 17.listopadu, Husova, Sokolovská, Jablonského; ul. Lazecká – Chomoutov; Na střelnici, Tomkova, Řepčínská směr Horka.

V areálu TSmO, a.s. na Zamenhofově ul. je po celé zimní období, tj. od 1.11.2010 do 31.3.2011 zřízena stálá dispečerská služba, případné dotazy zodpoví na tel. čísle 585 700 040.

Stálé telefonní číslo pro občany, instituce apod. pro kontakt s TSMO, a.s. je 585 700 000 (i mimo prac. dobu).

Bc. Miroslav Petřík            Ing. Jiří Fryc                        Antonín Zívala

ředitel společnosti          provozní náměstek           vedoucí provozovny MK, ČI a ZÚ
                                      
předseda štábu ZÚ           
místopředseda štábu ZÚ
                                                                                (Tel.: 585 700 042, 603 577 957)

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

NOV___LET__K_LZZ_organizace_cb

Přípravy na zimu skončily

Od loňska se po novele zákona o pozemních komunikacích starají o zimní údržbu městských silnic a chodníků sama města. V Olomouci to mají na starosti Technické služby města Olomouce (TSMO). Seznam ulic, kde město nebude provádět zimní údržbu chodníků, najdou lidé na internetu.

IMG_8707 

Zákon o pozemních komunikacích stanovuje povinnost, aby se o chodníky postaral jejich vlastník. Městu Olomouc tak oproti předloňským 120 kilometrům přibyla odpovědnost za 340 kilometrů chodníků. Z nich zůstane 26 kilometrů, které se udržovat nebudou. Tyto úseky v méně frekventovaných lokalitách budou označeny speciálními cedulemi, že se neudržují. Podrobné mapky k zimní údržbě najdou zájemci na webových stránkách www.tsmo.cz.

„Začátkem října jsme předali na magistrát návrh Operačního plánu zimní údržby, do kterého jsme zapracovali připomínky a náměty komisí městských částí, podnikatelských subjektů i občanů,“ říká ředitel TSMO Miroslav Petřík. „Plán předpokládá provádění zimní údržby vozovek na místních komunikacích v délce 285 kilometrů. Tyto silnice jsou z hlediska dopravní důležitosti rozděleny do tří stupňů. První stupeň důležitosti zahrnuje veškeré linky MHD, druhý stupeň společensky a dopravně důležité komunikace a ostatní vozovky jsou ve třetím stupni,“ vysvětluje ředitel Petřík.

Podobně i chodníky ve městě Olomouci jsou podle Operačního plánu zimní údržby rozděleny do 27 tras. „Z hlediska ochrany životního prostředí bude posyp chodníků přednostně prováděn inertním materiálem a vždy bude upřednostňováno odstranění sněhu plužením,“ zdůrazňuje Miroslav Petřík. Zvláštní trasy s přednostní údržbou se týkají zastávek MHD, chodníků u ZŠ a MŠ, chodníků u domů s byty pro seniory a zdravotně postižené a u institucí zaměřených na zdravotně postižené a seniory.

TSMO stihlo také doplnit vybavení potřebné techniky a opravit stávající mechanizaci. K dispozici budou například sypače Renault a Liaz, tři traktory s radlicí, multikáry, ruční frézy a mnoho další techniky. Navíc v případě potřeby využijí TSMO také volné kapacity jiných provozoven, v okrajových částech města jsou zajištěné služby subdodavatelů. Za extrémního sněžení se počítá s mimořádnou výpomocí.

 Zdroj: Radniční listy 11/2010

Tříděný odpad už nebude překážet